Information med anledning av det automatiska inlösenförfarandet i Logistea AB (publ)

Vid årsstämman i Logistea AB (publ), org.nr 559098-0909 ("Logistea"), den 10 mars 2021, beslutades om ett s.k. automatiskt inlösenförfarande innebärandes en kapitalöverföring till Logisteas aktieägare om 130,68 kronor per aktie.

Beslutet om det automatiska inlösenförfarandet, vilket innebär att varje nuvarande aktie i Logistea, som ägs den 24 mars 2021, ger nittionio (99) inlösenaktier, vilka kommer lösas in för 1,32 kronor per inlösenaktie, har registrerats hos Bolagsverket.

Från och med den 23 mars 2021 och till och med den 16 april 2021 handlas Logisteas aktie utan rätt att delta i ovan inlösenförfarande, vilket innebär att Logisteas akties värde bör minska med 130,68 kronor, motsvarande det totala belopp som aktieägare kommer erhålla genom inlösen av inlösenaktier. Sista dag för handel med Logisteas aktie före aktiesplit (med rätt till inlösenaktier) är således den 22 mars 2021.

I det villkorade avtalet som Logistea, den 5 mars 2021, ingått avseende förvärv av samtliga aktier i Athanase Tech AB värderas kvarvarande aktier i Logistea till ett värde om sex (6) kronor per aktie.

17 mars 2021

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Ericsson, VD
Telefon: +46 70 544 00 00, e-mail: [email protected]
alternativt se Bolagets hemsida: www.logistea.se.

Logistea AB (publ):s aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market med FNCA Sweden AB, 08-528 00 399, [email protected], som Certified Adviser.


Om Athanase Innovation

Webbplats
athanaseinnovation.com
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Athanase Innovation via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ATIN ISIN-kod SE0018014060 Certified Adviser Mangold Fondkomission AB