REG

Logistea publicerar halvårsrapport

Logistea AB (publ) publicerar härmed halvårsrapport för perioden januari - juni 2021. Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten. Fullständig halvårsrapport finns tillgänglig på Logisteas hemsida (www.logistea.se) samt som bifogad fil.

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2021

  • Netttoomsättningen uppgick till 0 kr (422 694)
  • Periodens resultat uppgick till -1 905 689 kr (4 127 972)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,63 kr (1,38)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Vid Logisteas årsstämma den 10 mars 2021 fattades beslut om en minskning av bolagets aktiekapital genom inlösen av aktier (ett s.k. automatiskt inlösenförfarande). Inlösenförfarandet innebar att Logisteas aktieägare erhöll en utbetalning motsvarande 130,68 kronor per aktie.

Utbetalningen skedde den 16 april 2021 till respektive aktieägares avkastningskonto som är knutet till det VP-konto där aktierna varit registrerade.

Efter genomfört inlösenförfarandet återställdes aktieantalet i Logistea till 3 000 000 aktier av ett och samma aktieslag.

Parallellt med att inlösenförfarandet genomförts identifierade Logisteas styrelse en ny framtida affärsverksamhet att förvärva på för Logistea gynnsamma villkor, Athanase Tech AB, under namnändring till Athananse Innovation AB.

För ytterligare information om Athanase Innovation hänvisas till https://athanaseinnovation.com/ samt till Logisteas pressmeddelande daterat den 5 mars 2021.

Atahanse Innovation förvärvas för en köpeskilling om 2 312 miljoner kronor baserat på en oberoende värdering.

Förvärvet är villkorat av att (i) säljarna beviljas dispens från budplikt i enlighet med Kollegiet för svensk bolagsstyrnings takeover-regler för vissa handelsplattformar, (ii) att bolagsstämma i Logistea beslutar om riktad nyemission till säljarna samt (iii) att Nasdaq First North Growth Market godkänner Logistea för fortsatt notering på First North.

Om transaktionen inte genomförs på grund av att villkoren enligt punkt (i) och (iii) ovan inte uppfyllts ska säljarna ersätta Logistea för alla verifierade kostnader hänförliga till transaktionen.

Aktiemarknadsnämnden har, i sitt uttalande AMN 2021:23, bifallit ansökan om budpliktsdispens. För det fullständiga uttalandet, se www.aktiemarknadsnamnden.se.

Förutsatt att övriga ovanstående villkor uppfylls beräknas Logisteas förvärv av Athanase Innovation kunna fullföljas genom beslut på en extra bolagsstämma under andra halvåret 2021. Som köpeskilling erläggs 385 333 331 nyemitterade aktier i Logistea, till en teckningskurs motsvarande sex (6) kronor per nyemitterad aktie i Bolaget.

Efter genomfört förvärv kommer säljarnas ägarandel i Logistea uppgå till 99,2 procent.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Logistea har den 20 augusti 2021 kallat till extra bolagsstämma att avhållas den 22 september 2021, varvid det bland annat avses beslutas om riktad nyemission till säljarna av Athanase Tech AB, under namnändring till Athananse Innovation AB.

En bolagsbeskrivning avseende den nya verksamheten är under framtagande och kommer att offentliggöras i god tid innan den extra bolagsstämman.

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLE

Bokslutskommuniké 2021: 17 februari 2022

Rapporten i dess helhet bifogas.

Logistea AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Ericsson, VD
Telefon: +46 70 544 00 00,
e-mail: [email protected]
alternativt se bolagets hemsida: www.logistea.se.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2021 kl. 12.30 CET.

Logistea AB (publ):s aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission är Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550, E-mail; [email protected], www.mangold.se.


Om Athanase Innovation

Webbplats
athanaseinnovation.com
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Athanase Innovation via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ATIN ISIN-kod SE0018014060 Certified Adviser Mangold Fondkomission AB