Logistea publicerar halvårsrapport

Logistea AB (publ) publicerar härmed halvårsrapport för perioden juli - december 2017. Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten. Fullständig halvårsrapport finns tillgänglig på Logisteas hemsida (www.logistea.se) samt som bifogad fil.

Redogörelse för perioden 1 juli - 31 december 2017

  • Hyresintäkterna uppgick till 20 419 Tkr
  • Driftsöverskottet uppgick till 19 985 Tkr
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 13 423 Tkr
  • Periodens resultat uppgick till 3 993 Tkr
  • Resultat per aktie uppgick till 1,33 kr

Väsentliga händelser och kommentarer till utvecklingen
Under verksamhetsårets första sex månader, det vill säga under andra halvåret 2017, förlöpte verksamheten i Logistea enligt plan. Bolagets hyresgäst, DSV Road AB, rapporterar fortsatt tillväxt och inga störningar med effekt på fastigheten eller hyresförhållandet förelåg.

Logistea rapporterar med brutet räkenskapsår innebärande att räkenskapsåret avser perioden 1 juli till den 30 juni. Årsstämma avhålls under september månad och på stämman beslutad vinstutdelning fördelas på fyra utbetalningstillfällen, oktober, januari, april och juli.

Den 28 september 2017 avhölls ordinarie årsstämma där, förutom sedvanliga stämmoärenden, beslut fattades om vinstutdelning om 16 920 000 kr motsvarande 5,64 kr per aktie fördelat på tre utbetalningstillfällen. Vinstutdelning för oktober 2018 kommer att beslutas på Logisteas årsstämma i september 2018.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Logisteas första utbetalning av vinstutdelning genomfördes med avstämningsdag den 15 januari 2018 i enlighet med beslut på ordinarie årsstämma den 28 september 2017.

Kommande informationstillfällen
Bokslutskommuniké 2017/2018: 28 augusti 2018
Årsstämma 2017/2018: 26 september 2018

Stockholm i februari 2018
Styrelsen

Rapporten i sin helhet bifogas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Ericsson, VD
Telefon: +46 70 544 00 00,
e-mail: [email protected]
alternativt se bolagets hemsida: www.logistea.se.

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2018 kl. 17.20 CET.

Logistea AB (publ):s aktier handlas på Nasdaq Stockholm First North med FNCA Sweden AB som Certified Adviser

Verksamheten
Logistea AB (publ) är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Landskrona Örja 1:20, en av Sveriges största och modernaste logistikterminaler. Fastigheten består av en terminaldel om ca 32 200 kvm och en kontorsdel om ca 9 800 kvm. Den är fullt uthyrd på ett långt hyresavtal till DSV Road AB, ett av världens största logistikföretag.

Fastigheten är strategiskt belägen öster om centrala Landskrona. Läget ger access till flera av Sveriges viktigaste motorvägar såsom E4, E6, E20 och E22. I Malmö länkar E20 Sverige till Danmark och Europa genom Öresundsbron samtidigt som hamnarna i Trelleborg, Malmö respektive i Helsingborg återfinns i närområdet. Fastigheten i Landskrona utgör DSV:s nordiska hub. Varor från Europa transporteras till terminalen och varorna distribueras sedan vidare i Sverige, Danmark, Norge och Baltikum. Detsamma gäller för export, där varor från Norden dirigeras genom fastigheten i Landskrona. Det totala flödet av transporter i Norden styrs från fastigheten i Landskrona som tar emot över 600 av och pålastande transportfordon per dag.

Cirka 500 personer arbetar i anläggningen inklusive ett stort antal viktiga ledningsfunktioner och IT- management. Byggnaderna uppfördes 2012 med högkvalitativa material och är miljöcertifierade enligt Sweden Green Building Council.

För mer information, vänligen besök oss på www.logistea.se.


Om Athanase Innovation

Webbplats
athanaseinnovation.com
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Athanase Innovation via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ATIN ISIN-kod SE0018014060 Certified Adviser Mangold Fondkomission AB