FÖRSÄLJNING AV OPTION

Athanase Innovation har genom dotterbolag ingått en överenskommelse med Celina Fondförvaltning som innebär att Athanase Innovation säljer innehavd option gällande förvaltningsrätten av Celina Småbolagsfond.    

Försäljningen innebär att Athanase Innovation erhåller en ersättning om 11 Mkr. Likviden tillsammans med erhållna kassaflöden innebär en avkastning på Athanase Innovations investering om ca 20 procent. Med detta upphör Athanase Innovations löpande intäkt från optionen.

Celina Fondförvaltning är närstående till bolaget och överenskommelsen är en närståendetransaktion som ska godkännas av bolagsstämman i enlighet med god sed på aktiemarknaden. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ("PwC") har, i egenskap av oberoende expert, av de oberoende styrelseledamöterna i Athanase Innovations styrelse fått i uppdrag att bedöma skäligheten i uppgörelsen ur ett ekonomiskt perspektiv för aktieägarna i Athanase Innovation i form av en s.k. "Fairness opinion".

Transaktionen avses beslutas om på bolagets ordinarie bolagsstämma i maj 2023. PwC:s "Fairness opinion" kommer att offentliggöras på bolagets hemsida i samband med att kallelsen offentliggörs.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Peter Laveson, VD
Telefon: +46 70 433 99 99
E-mail: [email protected] 

Malin Norrman, CFO & IR-ansvarig
Telefon: +46 70 678 8500
E-mail: [email protected] 

alternativt se Bolagets hemsida: www.athanaseinnovation.com.

Athanase Innovation AB (publ):s aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

OM ATHANASE INNOVATION

Athanase Innovation är en investeringsfirma med exponering mot privata och publika innovationsbolag.


Om Athanase Innovation

Webbplats
athanaseinnovation.com
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Athanase Innovation via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ATIN ISIN-kod SE0018014060 Certified Adviser Mangold Fondkomission AB