REGMAR

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3, 1 JULI - 30 SEPTEMBER 2022

JULI - SEPTEMBER 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 3,1 mkr (2,1 mkr).
  • Värdeförändring från värdepapper uppgick till -17,9 mkr (5,0 mkr).
  • Resultat före skatt uppgick till -33,4 (-20,7 mkr).

JANUARI - SEPTEMBER 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 4,6 mkr (3,6 mkr).
  • Värdeförändring från värdepapper uppgick till -63,4 mkr (14,7 mkr)
  • Resultat före skatt uppgick till -113,7 (-22,7 mkr).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET 2022

  • Peter Laveson har tillträtt som VD.
  • Philip Gunnarsson har tillträtt som Investment Director.
  • Det amerikanska dotterbolaget Athanase Innovation Inc har etablerats.

PETER LAVESON, VD, KOMMENTAR:
"Under perioden har ca 200 st, nordiska och amerikanska, innovationsbolag tagits in i processen för vårt kontinuerliga utvärderingsarbete, och en stor del av dessa ämnar vi följa nära även framgent. Vi har mer än 650 Mkr i likvida medel att sysselsätta, men inväntar gärna rätt möjlighet och förutsättningar i dessa tider."

Delårsrapporten samt tidigare finansiella rapporter finns här: https://investor.athanaseinnovation.com/financial-reports/

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Peter Laveson, VD
Telefon: +46 70 433 99 99
E-mail: [email protected]

Malin Norrman, CFO & IR-ansvarig
Telefon: +46 70 678 8500
E-mail: [email protected]

alternativt se Bolagets hemsida: www.athanaseinnovation.com.

Denna information är sådan som Athanase Innovation är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 november 2022 kl. 8:30.

Athanase Innovation AB (publ):s aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

OM ATHANASE INNOVATION
Athanase Innovation är en alternativ investeringsfirma med exponering mot såväl privata som publika aktiebolag. Kärnan i investeringsstrategin är att identifiera och aktivt förvalta teknikrelaterade tillgångar som drivs av trender inom automation, digitalisering och "robotics".


Om Athanase Innovation

Webbplats
athanaseinnovation.com
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Athanase Innovation via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ATIN ISIN-kod SE0018014060 Certified Adviser Mangold Fondkomission AB