REGMAR

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 2, 1 APRIL - 30 JUNI 2022

APRIL - JUNI 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 3,0 mkr (1,0 mkr).
  • Resultat före skatt uppgick till -57,8 (-17,0) mkr.
  • Värdeförändringen i investeringar uppgår till -40,4 mkr (-5,3 mkr). Den negativa värdeförändringen speglar omvärderingar till följd av nuvarande marknadsklimat och börsutveckling.

JANUARI - JUNI 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 1,6 mkr (1,0 mkr).
  • Resultat före skatt uppgick till -80,3 (-2,0) mkr.
  • Värdeförändringen i investeringar uppgår till -45,2 mkr (9,7 mkr). Den negativa värdeförändringen speglar omvärderingar till följd av nuvarande marknadsklimat och börsutveckling.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET 2022

  • Nya investeringar om 16 mkr i de onoterade bolagen RaceID och Lifesum.
  • Peter Laveson är utsedd till ny VD med tillträde senast 1 november 2022.
  • Styrelseledamot Björn Jeffery är utsedd till tillförordnad VD.

BJÖRN JEFFERY, TF VD, KOMMENTAR:

" Under perioden har aktiepriserna för teknik- och innovationsbolag fallit kraftigt. Enligt Bessemer Cloud Index, som tittar på moln- och SaaS-bolag (software-as-a-service) handlas nu medianbolaget på en multipel på framtida intäkter på runt 5 gånger. Värderingarna är nu nere på samma nivå som våren 2017. Det vi ser är en effekt av en marknadsoro kring hög inflation, stigande räntor och en generellt osäker konjunktur.

Detta marknadsläge kan komma att gynna oss. Vi har medvetet begränsat vår investeringstakt och då vi har 660 mkr i kassan har vi möjligheten att nyttja de lägre värderingarna för att ha en mer gynnsam uppsida över tid."

Delårsrapporten samt tidigare finansiella rapporter finns här: https://investor.athanaseinnovation.com/financial-reports/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Björn Jeffery, tf VD
Telefon: +46 70 566 19 46

E-mail: [email protected]

Malin Norrman, CFO & IR-ansvarig
Telefon: +46 70 678 8500

E-mail: [email protected]

alternativt se Bolagets hemsida: www.athanaseinnovation.com.

Denna information är sådan som Athanase Innovation är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juli 2022 kl. 8:30.

Athanase Innovation AB (publ):s aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission är Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550, E-mail; [email protected], www.mangold.se.

Om Athanase Innovation

Athanase Innovation är en alternativ investeringsfirma med exponering mot såväl privata som publika aktiebolag. Kärnan i investeringsstrategin är att identifiera och aktivt förvalta teknikrelaterade tillgångar som drivs av trender inom automation, digitalisering och "robotics".


Om Athanase Innovation

Webbplats
athanaseinnovation.com
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Athanase Innovation via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ATIN ISIN-kod SE0018014060 Certified Adviser Mangold Fondkomission AB