REGMAR

Delårsrapport kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2024

Januari - mars 2024

  • Nettoomsättning uppgick till 35,4 Mkr (0,0).
  • Värdeförändring från värdepapper uppgick till 32,0 Mkr (10,9).
  • Rörelseresultatet uppgick till 19,8 Mkr (-14,5).

Väsentliga händelser under första kvartalet

  • Ivisys har erhållit en order på 62,9 Mkr från iGPS som omfattar 4 stycken PalletAI, samt extra och tillhörande utrustning. iGPS är USA:s största tillverkare av plastpallar.
  • Styrelsen har utnyttjat bemyndigande om syntetiska återköp av aktier och Pareto Securities AB, har via swapavtal, förvärvat 1 095 214 aktier.
  • Styrelsen har föreslagit att årsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet med 2 953 Tkr med indragning av 1 600 798 aktier samt fondemission varigenom aktiekapitalet ökar med 2 956 Tkr genom överföring från fritt eget kapital utan utgivande av nya aktier.
  • Extra bolagsstämma beslutade om överlåtelse av aktier i koncernbolaget Athanase Innovation II Holding AB till Athanase Innovation AB:s verkställande direktör Peter Laveson.

 

Peter Laveson, VD, kommentar:

"År 2024 har inletts positivt för koncernen med anledning av en bra utveckling i dotterbolaget Ivisys, med högre omsättning och förbättrat rörelseresultat, samt en god kursutveckling på vårt innehav i det norska noterade portföljbolaget Zalaris".

Delårsrapporten samt tidigare finansiella rapporter finns här: https://investor.athanaseinnovation.com/financial-reports/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Laveson, VD
Telefon: +46 70 433 99 99
E-mail: [email protected]

Malin Norrman, CFO & IR-ansvarig
Telefon: +46 70 678 85 00
E-mail: [email protected]

alternativt se Bolagets hemsida: www.athanaseinnovation.com.

Denna information är sådan som Athanase Innovation är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj 2024 kl. 8:30.

Athanase Innovation ABs aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

Om Athanase Innovation

Athanase Innovation är en investeringsorganisation med fokus på privata och publika innovationsbolag.


Om Athanase Innovation

Webbplats
athanaseinnovation.com
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Athanase Innovation via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ATIN ISIN-kod SE0018014060 Certified Adviser Mangold Fondkomission AB