REGMAR

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1, 1 JANUARI - 31 MARS 2023

JANUARI - MARS 2023

  • Nettoomsättning uppgick till 0,0 Mkr (-1,4).
  • Värdeförändring från värdepapper uppgick till 10,9 Mkr (-7,9).
  • Rörelseresultatet uppgick till -14,5 Mkr (-25,7).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

  • Finansinspektionen har meddelat beslut att registrera de bolag som är avsedda att förvalta Athanase Innovations första fond som interna AIF-förvaltare.
  • Athanase Innovation har genom dotterbolag ingått överenskommelse med Celina Fondförvaltning som innebär att Athanase Innovation säljer innehavd option gällande förvaltningsrätten av Celina Småbolagsfond. Försäljningen innebär att Athanase Innovation erhåller en ersättning om 11 mkr. Transaktionen klassificeras som en närståendetransaktion och är villkorad av ett godkännande av bolagsstämman.

PETER LAVESON, VD, KOMMENTAR:

"Vår första fond, en alternativ investeringsfond (AIF), blev registrerad hos Finansinspektionen. Fondens planerade inriktning kommer att vara att investera i de största amerikanska privata teknik- och innovationsbolagen, med fokus på bolag som rör sig närmare en börsnotering (s.k. pre-IPO). Avsikten är att investera brett för att uppnå en god riskspridning och exponering mot olika sektorer. Redan under 2022 gjorde vi (i egen bok) vår första investering i den här typen av bolag, i det internationellt välkända bolaget Discord. Andra spännande exempel på bolag inom kategorin pre-IPO är; SpaceX, Databricks, Flexport, Instacart etc., men listan är relativt lång. Den registrering som våra AIF:er har erhållit innebär att vi endast tillåter professionella investerare att investera i fonden. För närvarande marknadsför vi endast fonden för professionella investerare i Sverige, men på sikt planerar vi även för att söka marknadsföringstillstånd i andra nordiska länder."

Delårsrapporten samt tidigare finansiella rapporter finns här: https://investor.athanaseinnovation.com/financial-reports/

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Peter Laveson, VD
Telefon: +46 70 433 99 99
E-mail: [email protected]

Malin Norrman, CFO & IR-ansvarig
Telefon: +46 70 678 8500
E-mail: [email protected]

alternativt se Bolagets hemsida: www.athanaseinnovation.com.

Denna information är sådan som Athanase Innovation är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj 2023 kl. 8:30.

Athanase Innovation ABs aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

OM ATHANASE INNOVATION

Athanase Innovation är en investeringsorganisation med fokus på privata och publika innovationsbolag.


Om Athanase Innovation

Webbplats
athanaseinnovation.com
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Athanase Innovation via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ATIN ISIN-kod SE0018014060 Certified Adviser Mangold Fondkomission AB