REGMAR

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1, 1 JANUARI - 31 MARS 2022

JANUARI - MARS 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till -1,4 mkr (0,0 mkr). Den negativa nettoomsättningen beror på att det helägda dotterbolaget Ivisys omklassificerat förskottsbetalningar samt gjort uppgörelser avseende gamla projekt som lett till krediteringar och avsättningar.
  • Resultat före skatt uppgår till -22,6 (15,0) mkr.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET 2022

  • Nya investeringar om 36 mkr i de onoterade bolagen Discord, CloudNC och Flyttsmart.

VÄSENTLIGA HÄNDELEER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

  • Nya investeringar i de onoterade bolagen RaceID och Lifesum.
  • Peter Laveson är utsedd till ny VD med tillträde senast 1 november 2022.
  • Styrelseledamot Björn Jeffery är utsedd till tillförordnad VD.

BJÖRN JEFFERY, TF VD, KOMMENTAR:

"Under årets första månader har vi sett stora justeringar gällande värderingar av noterade teknikbolag, och det förefaller sannolikt att detta bidrar till justeringar av värderingarna bland de onoterade teknikbolagen också. I turbulenta situationer som dessa är vårt pragmatiska och långsiktiga investeringsperspektiv en värdefull tillgång. Vi kan investera på ett sätt som passar de rådande omständigheterna bäst, utan att ändra vår underliggande modell. När entreprenörernas planer hamnar utanför den regelrätta logiken för riskkapital blir en alternativ förvaltare som vi en mycket intressant och konkurrenskraftig partner."

Delårsrapporten samt tidigare finansiella rapporter finns här: https://investor.athanaseinnovation.com/financial-reports/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Björn Jeffery, tf VD
Telefon: +46 70 566 19 46

E-mail: [email protected]

 Malin Norrman, CFO & IR-ansvarig
Telefon: +46 70 678 8500

E-mail: [email protected]

alternativt se Bolagets hemsida: www.athanaseinnovation.com.

Denna information är sådan som Athanase Innovation är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 maj 2022 kl. 8:30.

Athanase Innovation AB (publ):s aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission är Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550, E-mail; [email protected], www.mangold.se.

Om Athanase Innovation

Athanase Innovation är en alternativ investeringsfirma med exponering mot såväl privata som publika aktiebolag. Kärnan i investeringsstrategin är att identifiera och aktivt förvalta teknikrelaterade tillgångar som drivs av trender inom automation, digitalisering och "robotics".


Om Athanase Innovation

Webbplats
athanaseinnovation.com
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Athanase Innovation via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ATIN ISIN-kod SE0018014060 Certified Adviser Mangold Fondkomission AB