REGMAR

Bokslutskommuniké 2023

Oktober - december 2023

  • Nettoomsättning uppgick till 15,8 Mkr (1,7).
  • Värdeförändring från värdepapper uppgick till 2,6 Mkr (12,0).
  • Rörelseresultatet uppgick till -27,3 Mkr (-14,0).

Januari - december 2023

  • Nettoomsättning uppgick till 19,3 Mkr (6,4).
  • Värdeförändring från värdepapper uppgick till 21,3 Mkr (-51,8).
  • Rörelseresultatet uppgick till -79,2 Mkr (-130,4).

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

  • Styrelsen har utnyttjat bemyndigandet om syntetiska återköp av aktier och Pareto Securities AB, har via swapavtal, förvärvat 505 584 aktier.

Händelser efter rapportperiodens utgång

  • Styrelsen har utnyttjat bemyndigandet om syntetiska återköp av aktier och Pareto Securities AB, har via swapavtal, förvärvat 223 384 aktier.
  • Styrelsen har beslutat avbryta fondstrategin US Pre-IPO och istället fokusera på fondstrategin Industrial Tech.
  • Styrelsen har kallat till extra bolagsstämma för godkännande av närståendetransaktion.

Peter Laveson, VD, kommentar:

"Vi fokuserar fortsatt på kapitalanskaffningen till vår fondstruktur, Industrial Tech, och med att stötta våra portföljbolag, inte minst Ivisys, där vi kan. Det är svårt att inte bli entusiastisk gällande Ivisys PalletAI produkt, och dess potential på framför allt den amerikanska marknaden."

Delårsrapporten samt tidigare finansiella rapporter finns här: https://investor.athanaseinnovation.com/financial-reports/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Laveson, VD
Telefon: +46 70 433 99 99
E-mail: [email protected]

Malin Norrman, CFO & IR-ansvarig
Telefon: +46 70 678 8500
E-mail: [email protected]

alternativt se Bolagets hemsida: www.athanaseinnovation.com.

Denna information är sådan som Athanase Innovation är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2024 kl. 8:30.

Athanase Innovation ABs aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

Om Athanase Innovation

Athanase Innovation är en investeringsorganisation med fokus på privata och publika innovationsbolag.


Om Athanase Innovation

Webbplats
athanaseinnovation.com
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Athanase Innovation via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ATIN ISIN-kod SE0018014060 Certified Adviser Mangold Fondkomission AB