REGMAR

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2021

OKTOBER - DECEMBER 2021

  • Resultatet före skatt för perioden oktober - december uppgår till -7,7 mkr.
  • Kvarvarande aktier i Ivisys förvärvades genom tvångsinlösen och vår ägarandel uppgår därefter till 100%.

JANUARI - DECEMBER 2021

  • Resultatet före skatt för perioden januari - december uppgår till -30,3 mkr.
  • Resultatet före skatt för perioden januari - december exklusive jämförelsestörande poster uppgår till -12,8 mkr. Detta exkluderar kostnader om 17,5 mkr hänförliga till noteringen på Nasdaq First North Growth Market.

VÄNSENTLIGA HÄNDELSER UNDER fjärde KVARTALET 2021

  • Extra bolagstämma beslutade att godkänna riktad nyemission om 650 MSEK.
  • Kvarvarande aktier i Ivisys förvärvades genom tvångsinlösen och ägarandel uppgår därefter till 100%.

VÄSENTLIGA HÄNDLER EFTER RAPPORTPERIODENS UTÅNG

  • Ny investering i CloudNC som tillhandahåller avancerad mjukvara för tolkning av CAD- eller 3D-ritningar för bearbetning i CNC-maskiner.

DANIEL NYHRÉN EDEEN, VD, KOMMENTAR:
"Athanase Innovations första handelsdag på Nasdaq First North Growth Market var den 30 september 2021 och vi stänger nu vårt första riktiga kvartal på börsen. Kvartalet har präglats av omfattande analys och due diligence av cirka 100 bolag. Vår pipline är forsatt mycket bra och arbetet har resulterat i en ny investering som presenterats under första kvartalet 2022 och vi är i slutfasen av ett par andra investeringar vi hoppas kunna presentera i närtid. Under det fjärde kvartalet förvärvades den utestående minoritetsposten i dotterbolaget Ivisys och bolaget är därmed nu ett helägt dotterbolag till Athanase Innovation. Ivisys. Vi har gjort ytterligare investering i bolaget genom tillskott om 8 Mkr.

Vi har efter rapportperiodens utgång investerat i CLoudNC, ett brittiskt bolag med ca 70 anställda. Företaget tillhandahåller avancerad mjukvara för tolkning av CAD- eller 3D-ritningar för bearbetning i CNC-maskiner. Mjukvaran gör att processen för CNC-bearbetning av detaljer blir mer korrekt, sparar tid och minskar risken för fel vid manuell tolkning av ritningar. Detta förbättrar produktiviteten i en CNC-maskin med uppemot 30% och man kan därmed vara väldigt konkurrenskraftig avseende pris."

Delårsrapporten samt tidigare finansiella rapporter finns här: https://investor.athanaseinnovation.com/financial-reports/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Daniel Nyhrén Edeen, VD
Telefon: +46 76 850 6020
E-mail: [email protected]

Malin Norrman, CFO & IR-ansvarig
Telefon: +46 70 678 8500
E-mail: [email protected]

alternativt se Bolagets hemsida: www.athanaseinnovation.com.

Denna information är sådan som Athanase Innovation är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2022 kl. 8:30.

Athanase Innovation AB (publ):s aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission är Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550, E-mail; [email protected] , www.mangold.se.

Om Athanase Innovation
Athanase Innovation är en alternativ förvaltare med exponering mot såväl privata som publika aktiebolag. Kärnan i investeringsstrategin är att identifiera och aktivt förvalta teknikrelaterade tillgångar som drivs av trender inom artificiell intelligens, automation och digitalisering. Bolaget har en stark balansräkning samt intäktsströmmar från en fond på ca 1,2 mdkr. Vi planerar att lansera ytterligare fonder där det egna kapitalet kommer att utgöra startkapital. Det innebär att en ny fond har ett signifikant "seed"-kapital från dag ett som möjliggör snabbare kapitalresning samt investeringar i onoterade innovativa teknikbolag. Det här kommer vara ett attraktivt erbjudande för framför allt små och mellanstora institutioner samt konsumenter, då dessa investerare ofta har svårt att få exponering mot den här typen av investeringar.


Om Athanase Innovation

Webbplats
athanaseinnovation.com
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Athanase Innovation via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ATIN ISIN-kod SE0018014060 Certified Adviser Mangold Fondkomission AB