REGMAR

Bokslutskommuniké 2020-12-31

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JULI - 31 DECEMBER 2020*

· Nettoomsättningen uppgick till 352 Tkr (416)

· Periodens resultat uppgick till 173 533 Tkr (3 336)

· Resultat per aktie uppgick till 57,8 kr (0,79)

*Ovanstående siffror baseras på moderbolagets uppgifter då ingen koncern finns 2020-12-31 och därför har ingen koncernredovisning upprättats.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Logistea AB är under avveckling, en process som påbörjades när Logistea AB (publ) under hösten 2019 beslutade att undersöka förutsättningarna för en försäljning av Logisteas fastighet, Landskrona Örja 1:20.

UTDELNING

Givet årsstämmans beslut om en utskiftning av Logisteas tillgångar och avveckling av bolaget genom frivillig likvidation föreslår styrelsen att årsstämman, den 10 mars 2021, fattar beslut om en kapitalöverföring om 130,68 kronor per aktie genom ett s.k. automatiskt inlösenförfarande att genomföras efter årsstämman. Därefter kommer en likvidationsprocess att initieras och när denna avslutats kommer återstående kapital att överföras till aktieägarna.

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

Årsstämma avseende räkenskapsår 2020: 10 mars 2021

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 5 februari 2021

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Ericsson, VD
Telefon: +46 70 544 00 00,
e-mail: [email protected]
alternativt se bolagets hemsida: www.logistea.se.

Denna information är sådan information som Logistea AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 februari 2021 kl. 15.00 CEST.

Logistea AB (publ):s aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market med FNCA Sweden AB, ([email protected], tel: +46 8 528 003 99), som Certified Adviser.


Om Athanase Innovation

Webbplats
athanaseinnovation.com
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Athanase Innovation via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ATIN ISIN-kod SE0018014060 Certified Adviser Mangold Fondkomission AB