REG

Bokslutskommuniké 2020-06-30

Redogörelse för perioden 1 juli 2019 - 30 juni 2020

 • Hyresintäkterna uppgick till 42 426 Tkr (42 033)
 • Driftsöverskottet uppgick till 41 387 Tkr (41 104)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 25 976 Tkr (25 952)
 • Periodens resultat uppgick till 6 189 Tkr (6 304)
 • Resultat per aktie uppgick till 2,06 kr (2,10)
 • Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 132,64 kr (122,83)

Redogörelse för perioden 1 januari - 30 juni 2020

 • Hyresintäkterna uppgick till 21 440 Tkr (21 275)
 • Driftsöverskottet uppgick till 21 021 Tkr (20 778)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 13 117 Tkr (13 334)
 • Periodens resultat uppgick till 3 129 Tkr (3 474)
 • Resultat per aktie uppgick till 1,04 kr (1,16)
 • Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 132,64 kr (122,83)

Väsentliga händelser och kommentarer till utvecklingen
Vid fyra utbetalningstillfällen har bolaget lämnat utdelning om 1,88 kronor per aktie och tillfälle.

Logistea har följt utvecklingen avseende Covid-19 och dess möjliga effekter på bolaget och dess hyresgäst DSV Road AB mycket noga. DSV Road AB redovisade under första halvåret minskade internationella transportvolymer som en effekt av Covid-19 situationen samtidigt som det inhemska transportflödet var fortsatt starkt. Den samlade effekten var därmed begränsad och DSV koncernens egen resultatprognos för helåret 2020, som avgavs i anslutning till DSVs halvårsrapport den 31 juli 2020 indikerar fortsatt stark tillväxt.

Med anledning av investerarmarknadens stora intresse för logistikfastigheter och i syfte att skapa aktieägarvärde har Logisteas styrelse under verksamhetsåret påbörjat en försäljningsprocess med syfte att avyttra fastigheten Örja 1:20, alternativt Logisteas fastighetsägande dotterbolag, Logistea Propco AB, eller annat affärsupplägg rörande Logistea. Försäljningsarbetet, som organiserades som en bred process, pausades under våren med anledning av den osäkerhet som uppstod med anledning av Covid-19. Efter sommaren har nu detta arbete återstartats och förutsättningarna bedöms goda att ett avslut kan ske före kommande årsskifte. Alla beslut om fastighetsförsäljning eller liknande strukturell åtgärd kommer att underställas en bolagsstämma i Logistea AB (publ).

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Vinstutdelning skedde med avstämningsdag den 15 juli 2020 i enlighet med beslut på ordinarie årsstämma.

Utdelning
Styrelsen föreslår att årsstämman den 23 september 2020 fattar beslut om att vinstutdelning lämnas till aktieägarna med 11 280 000 kronor (motsvarande 3,76 kronor per aktie) med 1,88 kronor per aktie vid följande avstämningsdagar: den 13 oktober 2020 och den 12 januari 2021, i avvaktan på beslut om fastighetsförsäljning.

Kommande informationstillfällen
Årsstämma 2019/2020: 23 september 2020
Halvårsrapport 2020-12-31: 12 februari 2021

Stockholm den 19 augusti 2020
Styrelsen

Rapporten i sin helhet bifogas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Ericsson, VD
Telefon: +46 70 544 00 00,
e-mail: [email protected]
alternativt se bolagets hemsida: www.logistea.se.

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2020 kl. 17.00 CEST.

Logistea AB (publ):s aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market med FNCA Sweden AB, ([email protected], tel: +46 8 528 003 99), som Certified Adviser.

Verksamheten
Logistea AB (publ) är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Landskrona Örja 1:20, en av Sveriges största logistikterminaler. Fastigheten består av en terminaldel om ca 32 200 kvm och en kontorsdel om ca 9 800 kvm. Den är fullt uthyrd på ett långt hyresavtal till DSV Road AB, ett av världens största logistikföretag.

Fastigheten är strategiskt belägen öster om centrala Landskrona. Läget ger access till flera av Sveriges viktigaste motorvägar såsom E4, E6, E20 och E22.

Fastigheten i Landskrona utgör DSV:s nordiska hub. Varor från Europa transporteras till terminalen och varorna distribueras sedan vidare i Sverige, Danmark, Norge och Baltikum. Detsamma gäller för export, där varor från Norden dirigeras genom fastigheten i Landskrona. Det totala flödet av transporter i Norden styrs från fastigheten i Landskrona som tar emot över 600 av och pålastande transportfordon per dag.

Cirka 500 personer arbetar i anläggningen inklusive ett stort antal viktiga ledningsfunktioner och IT- management. Byggnaderna uppfördes 2012 med högkvalitativa material och är miljöcertifierade enligt Sweden Green Building Council.

För mer information, vänligen besök oss på www.logistea.se.


Om Athanase Innovation

Webbplats
athanaseinnovation.com
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Athanase Innovation via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ATIN ISIN-kod SE0018014060 Certified Adviser Mangold Fondkomission AB