Bokslutskommuniké 2018-06-30

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JULI 2017 - 30 JUNI 2018

  • Hyresintäkterna uppgick till 41 177 Tkr
  • Driftsöverskottet uppgick till 40 311 Tkr
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 27 106 Tkr
  • Periodens resultat uppgick till 7 091 Tkr
  • Resultat per aktie uppgick till 2,36 kr

REDOGÖRELSE FÖR HALVÅRET 1 JANUARI 2018 - 30 JUNI 2018

  • Hyresintäkterna uppgick till 20 758 Tkr
  • Driftsöverskottet uppgick till 20 327 Tkr
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 13 683 Tkr
  • Periodens resultat uppgick till 3 098 Tkr
  • Resultat per aktie uppgick till 1,03 kr

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 

Med avstämningsdag den 15 januari 2018 och 16 april 2018 har bolaget delat ut 1,88 kronor per aktie och tillfälle. Logistea PropCo AB har tecknat ett nytt kreditavtal med en löptid till och med 2025-05-28 till en bunden ränta om 3,022 %.

UTDELNING

Den 28 september 2017 avhölls ordinarie årsstämma där, förutom sedvanliga stämmoärenden, beslut fattades om vinstutdelning om 16 920 000 kr motsvarande 5,64 kr per aktie fördelat på tre utbetalningstillfällen.

Avstämningsdagar fastställdes till den 15 januari 2018, den 16 april 2018 samt den 17 juli 2018. Vinstutdelning för oktober 2018 kommer att beslutas på Logisteas årsstämma i september 2018. Styrelsen föreslår att kommande årsstämma beslutar om att utdelning sker med 7,52 kr per aktie fördelas på fyra utdelningstillfällen med följande avstämningsdagar: 15/10 2018, 15/1 2019, 15/4 2019 samt 15/7 2019.

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN 

Årsstämma 2017/2018: 26 september 2018

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 27 augusti 2018

Logistea AB (publ)

Jan Litborn
Ordförande

Tomas Ståhl  
Styrelseledamot

Christer Wachtmeister
Styrelseledamot

Johan Ericsson  
Verkställande direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Johan Ericsson, VD
Telefon: +46 70 544 00 00, e-mail: [email protected]
alternativt se bolagets hemsida: www.logistea.se.

Logistea AB:s aktier handlas på Nasdaq Stockholm First North med FNCA Sweden AB som Certified Adviser.

Verksamheten 
Logistea AB (publ) är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Landskrona Örja 1:20, en av Sveriges största och modernaste logistikterminaler. Fastigheten består av en terminaldel om ca 32 200 kvm och en kontorsdel om ca 9 800 kvm. Den är fullt uthyrd på ett långt hyresavtal till DSV Road AB, ett av världens största logistikföretag.

Fastigheten är strategiskt belägen öster om centrala Landskrona. Läget ger access till flera av Sveriges viktigaste motorvägar såsom E4, E6, E20 och E22. I Malmö länkar E20 Sverige till Danmark och Europa genom Öresundsbron samtidigt som hamnarna i Trelleborg, Malmö respektive i Helsingborg återfinns i närområdet.

Fastigheten i Landskrona utgör DSV:s nordiska hub. Varor från Europa transporteras till terminalen och varorna distribueras sedan vidare i Sverige, Danmark, Norge och Baltikum. Detsamma gäller för export, där varor från Norden dirigeras genom fastigheten i Landskrona. Det totala flödet av transporter i Norden styrs från fastigheten i Landskrona som tar emot över 600 av och pålastande transportfordon per dag.

Cirka 500 personer arbetar i anläggningen inklusive ett stort antal viktiga ledningsfunktioner och IT- management. Byggnaderna uppfördes 2012 med högkvalitativa material och är miljöcertifierade enligt Sweden Green Building Council.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Logistea AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholm First Norths regelverk. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2018 kl 16.00 CET.


Om Athanase Innovation

Webbplats
athanaseinnovation.com
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Athanase Innovation via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ATIN ISIN-kod SE0018014060 Certified Adviser Mangold Fondkomission AB