REGMAR

Athanase Innovation ABs styrelse överväger en riktad nyemission om cirka 600 MSEK

EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT OFFENTLIGT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I BOLAGET.

Athanase Innovation AB (publ) (tidigare Logistea AB (publ)) ("Athanase Innovation" eller "Bolaget") har uppdragit åt Skandinaviska Enskilda Banken att utreda förutsättningarna att genomföra en riktad nyemission om cirka 600 MSEK till institutionella investerare. Den riktade nyemissionen är villkorad av godkännande på en extra bolagstämma som förväntas hållas omkring den 22 oktober 2021, dock senast den 12 november 2021, samt att ökningen av aktiekapitalet är registrerad vid Bolagsverket senast den 25 november 2021.

Den riktade nyemissionen avses att genomföras genom en accelererad bookbuilding-process, som påbörjas direkt efter detta offentliggörande och som kan komma att avslutas med kort varsel. Ett särskilt pressmeddelande kommer att offentliggöras efter slutförd bookbuilding-process och prissättningen av den riktade nyemissionen.

Investerare kommer att erbjudas interimsaktier, som kommer att omvandlas till stamaktier efter godkännande av den riktade nyemissionen vid den extra bolagsstämman. Bolagets huvudaktieägare Athanase Industrial Partners LTD som innehar motsvarande cirka 55.2 procent av aktierna och rösterna i Athanase Innovation, har åtagit sig att rösta för beslut om nyemissionen på den extra bolagsstämman och att inte avyttra några av dessa aktier före den extra bolagsstämman. Athanase Industrial Partners LTD samt Bolaget har, med förbehåll för sedvanliga villkor, åtagit sig att inte avyttra respektive emittera aktier (s.k. lock-ups) under en period som upphör 90 dagar efter att nyemissionen har godkänts på den extra bolagsstämman för Athanase Industrial Partners LTD respektive 180 dagar för Bolaget.

Bolaget avser att använda kapitaltillskottet från den riktade emissionen till att finansiera accelererad investeringstakt inom teknik och innovations relaterade investeringar.

Skälet till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget på ett skyndsamt sätt ska kunna säkra Bolagets kapitalbehov för verksamheten samt att bredda ägarbasen med institutionella investerare.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Daniel Nyhrén Edeen, VD
Telefon: +46 76 850 6020
E-mail: [email protected]

Denna information är sådan som Athanase Innovation är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 september 2021 kl 17:31.

Om Athanase Innovation AB (publ)

Athanase Innovation investerar i privata och publika innovationsbolag inom främst robotisering, digitalisering och självlärande system. Företaget grundades ursprungligen 2016 av Athanase Industrial Partner som en följd av ett stort affärsflöde inom privata och publika innovationsbolag. Företaget har nu accelererat investeringarna och fått en tydligare profil som ett fristående bolag med en fokuserad inriktning, egen investeringsorganisation och externa investerare.

Bolagets fokus är att äga och aktivt utveckla snabbväxande företag vars produkter har potential att digitalisera konservativa industrier. Medarbetarna i Athanasekoncernen har via nuvarande och tidigare portföljbolag djup förståelse för industriell dynamik i många branscher och möjlighet att utvärdera produkter i verklig miljö. Bolagen inom Athanase Innovation är verksamma i traditionella branscher och med digitalisering och innovation förändrar de hela industrier och dess processer.

Inom affärsområdet Investment Management avser bolaget att resa externt kapital via fondstrukturer, för att erbjuda privatpersoner och internationella institutioner möjligheten att saminvestera. Undersökningar visar att då det finns få möjligheter att få exponering är investerare, speciellt privatpersoner, kraftigt underviktade mot onoterade innovationsbolag. Förutsättningarna för kapitaltillväxt bedöms vara goda baserat på rådande efterfrågan, en differentierad produkt och en stark distributionskanal i kombination med tidigare hög avkastning inom detta fokusområde. Kontakter med presumtiva investerare, såväl svenska som internationella, visar på ett stort intresse för produkten. Fonderna kommer att seedas av Athanase-gruppen för att nå en tillräcklig storlek från start för att institutioner ska kunna delta. Athanase Innovation AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market med Mangold Fondkomission är Certified Adviser tel. +46 8 5030 1550, E-mail; [email protected], www.mangold.se.

Viktig information

Publicering, distribution eller offentliggörande av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Athanase Innovation eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper som avses här i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapperen i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte publiceras, distribueras eller offentliggöras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Kanada, Hongkong, Israel, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz eller någon annan jurisdiktion där publiceringen, distributionen eller offentliggörandet av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.


Om Athanase Innovation

Webbplats
athanaseinnovation.com
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Athanase Innovation via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ATIN ISIN-kod SE0018014060 Certified Adviser Mangold Fondkomission AB