REGMAR

Athanase Innovation ABs styrelse har beslutat att genomföra en riktad nyemission om 650 MSEK

EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT OFFENTLIGT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I BOLAGET.

Styrelsen för Athanase Innovation AB (publ) (tidigare Logistea AB (publ)) ("Athanase Innovation" eller "Bolaget") har beslutat, under förutsättning av godkännande vid en extra bolagsstämma, att genomföra en riktad nyemission av 108,333,334 nya aktier, vilken förväntas tillföra Bolaget ett kapitaltillskott om 650,000,004 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Avsikten att genomföra en riktad nyemission offentliggjordes tidigare idag. Styrelsen har nu beslutat, under förutsättning av bolagstämmans godkännande, om en sådan emission till ett antal professionella investerare, där ibland Swedbank Robur, Skandia och AP4, på grundval av en accelererad bookbuilding-process genomförd av Skandinaviska Enskilda Banken. Bolaget avser att offentliggöra kallelse till extra bolagsstämma inom kort, vilken förväntas hållas omkring den 22 oktober 2021.

Totalt kommer 108,333,334 nya aktier att emitteras till en teckningskurs om 6.0 SEK per aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs ett kapitaltillskott om 650,000,004 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

"Vi är mycket nöjda med att kunna välkomna alla nya aktieägare till Athanase Innovation på vår pågående resa mot visionen att bli en ledande investerare inom innovations drivna bolag verksamma inom framförallt robotisering, digitalisering och självlärande system. Vi är stolta över att en såpass välrenommerad grupp av investerare har anslutit, då vi har som ambition att diversifiera vår ägarbas genom stärkt institutionellt ägande. Kapitaltillskottet hjälper oss att ytterligare accelerera vår investeringstakt och vi har redan idag en spännande pipeline av potentiella investeringar." säger Athanase Innovations VD Daniel Nyhrén Edeen.

Bolaget avser att använda kapitaltillskottet från den riktade emissionen till att finansiera accelererad investeringstakt inom teknik och innovations relaterade investeringar.

Skälet till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget på ett skyndsamt sätt ska kunna säkra Bolagets kapitalbehov för verksamheten samt att bredda ägarbasen med institutionella investerare.

Om den riktade nyemissionen godkänns kommer den medföra att antalet aktier i Bolaget ökar med 108,333,334 från 388 333 331 till 496,666,665, och att aktiekapitalet ökar med 108,333,334 SEK från 388 333 331 SEK till 496,666,665 SEK, vilket resulterar i en utspädning för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 22 procent efter den riktade nyemissionen. Den riktade nyemissionen är villkorad av godkännande på en extra bolagstämma senast den 12 november 2021 och att ökningen av aktiekapitalet är registrerad vid Bolagsverket senast den 25 november 2021.

Bolagets huvudaktieägare Athanase Industrial Partners LTD som innehar motsvarande cirka 55.2 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, har åtagit sig att rösta för beslut om nyemissionen på den extra bolagstämman och att inte avyttra några av dessa aktier före extra bolagsstämman. Athanase Industrial Partners LTD samt Bolaget har, med förbehåll för sedvanliga villkor, åtagit sig att inte avyttra respektive emittera aktier (s.k. lock-ups) under en period som upphör 90 dagar efter att nyemissionen har godkänts på den extra bolagsstämman för Athanase Industrial Partners LTD respektive 180 dagar för Bolaget.

Skandinaviska Enskilda Banken har varit Sole Bookrunner och Advokatfirman Glimstedt har agerat legal rådgivare till Bolaget i samband med den riktade nyemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Daniel Nyhrén Edeen, VD
Telefon: +46 76 850 6020
E-mail: [email protected]

Denna information är sådan som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 september 2021 kl 21:30.

Om Athanase Innovation AB (publ)

Athanase Innovation investerar i privata och publika innovationsbolag inom främst robotisering, digitalisering och självlärande system. Företaget grundades ursprungligen 2016 av Athanase Industrial Partner som en följd av ett stort affärsflöde inom privata och publika innovationsbolag. Företaget har nu accelererat investeringarna och fått en tydligare profil som ett fristående bolag med en fokuserad inriktning, egen investeringsorganisation och externa investerare.

Bolagets fokus är att äga och aktivt utveckla snabbväxande företag vars produkter har potential att digitalisera konservativa industrier. Medarbetarna i Athanasekoncernen har via nuvarande och tidigare portföljbolag djup förståelse för industriell dynamik i många branscher och möjlighet att utvärdera produkter i verklig miljö. Bolagen inom Athanase Innovation är verksamma i traditionella branscher och med digitalisering och innovation förändrar de hela industrier och dess processer.

Inom affärsområdet Investment Management avser bolaget att resa externt kapital via fondstrukturer, för att erbjuda privatpersoner och internationella institutioner möjligheten att saminvestera. Undersökningar visar att då det finns få möjligheter att få exponering är investerare, speciellt privatpersoner, kraftigt underviktade mot onoterade innovationsbolag. Förutsättningarna för kapitaltillväxt bedöms vara goda baserat på rådande efterfrågan, en differentierad produkt och en stark distributionskanal i kombination med tidigare hög avkastning inom detta fokusområde. Kontakter med presumtiva investerare, såväl svenska som internationella, visar på ett stort intresse för produkten. Fonderna kommer att seedas av Athanase-gruppen för att nå en tillräcklig storlek från start för att institutioner ska kunna delta. Athanase Innovation AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market med Mangold Fondkomission är Certified Adviser tel. +46 8 5030 1550, E-mail; [email protected], www.mangold.se.

Viktig information

Publicering, distribution eller offentliggörande av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Athanase Innovation eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper som avses här i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapperen i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte publiceras, distribueras eller offentliggöras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Kanada, Hongkong, Israel, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz eller någon annan jurisdiktion där publiceringen, distributionen eller offentliggörandet av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.


Om Athanase Innovation

Webbplats
athanaseinnovation.com
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Athanase Innovation via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ATIN ISIN-kod SE0018014060 Certified Adviser Mangold Fondkomission AB