REG

Athanase Innovation AB kallar till extra bolagsstämma med anledning av närståendetransaktion

Styrelsen för Athanase Innovation AB har beslutat att kalla till extra bolagsstämma fredagen den 8 mars 2024. Styrelsen har föreslagit att stämman godkänner en Leo-överlåtelse av aktier i holdingbolaget Athanase Innovation II Holding AB som äger fondbolagen för koncernens ena registrerade fondstruktur, med planerad Industrial Tech-strategi, till VD Peter Laveson. Styrelsen ser positivt på delägarskap för personer involverade i förvaltningen, och ämnar beakta detta bredare framgent.

Genom att genomföra denna förändring får företagsledningen som ett första steg ett mer dedikerat engagemang samtidigt som fondbolagen bedöms kunna kvarstå som registrerade AIF-fonder även efter att Athanase Innovation AB:s huvudägare nu äger >50 procent av bolagets aktier. Detta är eftersträvansvärt, i stället för en kostnads- och resurskrävande auktorisation, i väntan på utfallet av kapitalresningsarbetet till fonden.

För mer detaljerad information om innehållet i förslagen hänvisas till den fullständiga kallelsen till extra bolagsstämman nedan.

Kallelsen kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats inom de närmaste dagarna.

Kallelse till extra bolagsstämma i Athanase Innovation AB

Athanase Innovation AB, org.nr 559098-0909, med säte i Stockholm, kallar till extra bolagsstämma fredagen den 8 mars 2024 kl. 11.00 på Birger Jarlsgatan 6, 114 34 Stockholm. Inregistrering till extra bolagsstämman börjar kl. 10.30.

Rätt att delta i extra bolagsstämman och anmälan

Deltagande i stämmolokalen
Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 29 februari 2024, och (ii) senast måndagen den 4 mars 2024 anmäla sig per post till Athanase Innovation AB, Birger Jarlsgatan 6, 114 34 Stockholm eller via e-post till [email protected]. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud.

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.athanaseinnovation.com. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda till ovanstående adress senast torsdagen den 7 mars 2024.

Deltagande genom poströstning
Den som vill delta i extra bolagsstämman genom poströstning ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 29 februari 2024, och (ii) senast måndagen den 4 mars 2024 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar nedan så att poströsten är Athanase Innovation AB tillhanda senast den dagen.

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt vad som anges under Deltagande i stämmolokalen ovan. Det betyder att en anmälan genom endast poströstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.

För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida www.athanaseinnovation.com. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Athanase Innovation AB, Birger Jarlsgatan 6, 114 34 Stockholm eller via e-post till [email protected]. Ifyllt formulär ska vara Athanase Innovation AB tillhanda senast måndagen den 4 mars 2024. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Om en aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.athanaseinnovation.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas formuläret. Om aktieägare poströstat, och därefter deltar i extra bolagsstämman personligen eller genom ombud, är poströsten fortsatt giltig i den mån aktieägaren inte deltar i en omröstning under stämman eller annars återkallar avgiven poströst. Om aktieägaren under stämmans gång väljer att delta i en omröstning kommer avgiven röst att ersätta tidigare inskickad poströst på den punkten.

Förvaltarregistrerade innehav
För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per torsdagen den 29 februari 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast måndagen den 4 mars 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande.
  2. Val av ordförande vid extra bolagsstämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Godkännande av dagordning.
  5. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet.
  6. Prövning av om extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
  7. Beslut om godkännande av överlåtelse av aktier i Athanase Innovation II Holding AB.
  8. Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag

Val av ordförande vid extra bolagsstämman (punkt 2)
Styrelsen för Athanase Innovation AB föreslår att stämman väljer advokat Rikard Lindahl till ordförande vid extra bolagsstämman.

Beslut om godkännande av överlåtelse av aktier i Athanase Innovation II Holding AB (punkt 7)
Styrelsen för Athanase Innovation AB ("Athanase") föreslår att stämman godkänner en överlåtelse av aktier i ett koncernbolag till Athanases verkställande direktör Peter Laveson enligt följande.

Beskrivning av överlåtelsen
Athanases helägda dotterbolag Athanase Tech AB, org. nr 559061-2171, ("Dotterbolaget") äger 100 procent av aktierna i koncernbolaget Athanase Innovation II Holding AB, org. nr 559437-4521 ("Koncernbolaget").

Styrelsen föreslår att stämman godkänner följande överlåtelse i Koncernbolaget från Dotterbolaget till Peter Laveson:

- 137 281 D-aktier i Athanase Innovation II Holding AB, motsvarande 9,0910 procent av aktierna och 50,0002 procent av rösterna i bolaget.

Överlåtelsen föreslås ske till kvotvärdet då marknadsvärdet för de aktier som överlåtits bedöms motsvara kvotvärdet.

Bakgrunden till den föreslagna överlåtelsen är att ägarkontrollen avseende Koncernbolaget ska övergå till Peter Laveson. Dotterbolaget kommer i samband med den tilltänkta överlåtelsen att ingå ett optionsavtal med Peter Laveson, varigenom dels Dotterbolaget ges möjlighet att köpa tillbaka aktierna till ett pris motsvarande kvotvärdet, dels Peter Laveson ges rätt att sälja aktierna till Dotterbolaget till ett pris motsvarande kvotvärdet. Optionen är vederlagsfri.

_______________________

Särskilda majoritetskrav
För giltigt beslut enligt styrelsens förslag i punkt 7 ovan krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid extra bolagsstämman.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar
Aktieägarna erinras om sin rätt att, vid extra bolagsstämman, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det per post till Athanase Innovation AB, Birger Jarlsgatan 6, 114 34 Stockholm eller via e-post till [email protected].

Handlingar
Samtliga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.athanaseinnovation.com, och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer dessutom att finnas tillgängliga på stämman.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida:
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

_______________________

Stockholm februari 2024
Athanase Innovation AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Laveson, VD
Telefon: +46 70 433 99 99
E-mail: [email protected] 

Malin Norrman, CFO & IR-ansvarig
Telefon: +46 70 678 85 00
E-mail: [email protected]

Om Athanase Innovation

Athanase Innovation är en investeringsorganisation med fokus på privata och publika innovationsbolag.


Om Athanase Innovation

Webbplats
athanaseinnovation.com
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Athanase Innovation via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ATIN ISIN-kod SE0018014060 Certified Adviser Mangold Fondkomission AB