REGMAR

Athanase Innovation AB har beslutat att utnyttja bemyndigandet om syntetiska återköp av aktier

Styrelsen i Athanase Innovation AB har beslutat att ingå ett så kallat swapavtal med Pareto Securities AB, i syfte att genomföra syntetiska återköp av Athanase Innovations egna aktier. Syntetiska återköp av egna aktier får ske till ett antal motsvarande högst tio procent av samtliga aktier i Athanase Innovation. Inlösen av aktier som omfattas av de syntetiska återköpen ska slutligen beslutas av bolagsstämma.

Förvärven får under en dag inte uppgå till mer än 25 procent av den genomsnittliga dagsomsättningen de 20 närmast föregående handelsdagarna innan respektive dag för förvärv och förvärven ska ske inom det på Nasdaq First North Growth Market gällande kursintervallet för Athanase Innovations aktier, med undantag för ev. blocktransaktioner.

Det totala antalet aktier i Athanase Innovation är idag 28 054 251.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Laveson, VD
Telefon: +46 70 433 99 99
E-mail: [email protected] 

Malin Norrman, CFO & IR-ansvarig
Telefon: +46 70 678 85 00
E-mail: [email protected] 

alternativt se Bolagets hemsida: www.athanaseinnovation.com.

Denna information är sådan som Athanase Innovation är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2023 kl. 14:00.

Athanase Innovation ABs aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

Om Athanase Innovation

Athanase Innovation är en investeringsorganisation med fokus på privata och publika innovationsbolag.


Om Athanase Innovation

Webbplats
athanaseinnovation.com
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Athanase Innovation via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ATIN ISIN-kod SE0018014060 Certified Adviser Mangold Fondkomission AB