REG

Sammanläggning av aktier i Archelon Natural Resources AB (publ)

Extra bolagsstämman i Archelon Natural Resources AB (publ)s ("ANR" eller "Bolaget") har idag på extra bolagsstämma fattat beslut om sammanläggning av Bolagets A- och B-aktier (s.k. omvänd split) 1:5, där 5 befintliga aktier lades samman till en ny aktie av respektive aktieslag ("Sammanläggningen").

Årsstämman i Bolagets moderbolag, Archelon AB (publ) under namnändring till Qlosr Group AB (publ) ("Archelon") har idag bla. fattat beslut om godkännande av Archelons omvända förvärv av samtliga aktier i Qlosr AB. Resultat av det omvända förvärvet är bl.a. att Archelon (under det nya företagsnamnet Qlosr Group AB (publ)) driver Qlosrs verksamhet vidare med Qlosr AB som dotterbolag. Archelons nuvarande verksamhet drivs vidare i ANR, ett bolag vars samtliga aktier enligt beslut av årsstämman i Archelon delas till Bolagets aktieägare ("Utdelningen"). Utdelningen utförs dels genom minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier för återbetalning till aktieägarna och dels genom beslut om vinstutdelning. Archelons aktieägare kommer således genom Utdelningen, utöver dess befintliga aktieinnehav i Archelon, även tillkomma som aktieägare i ANR där Archelons nuvarande verksamhet fortsättningsvis bedrivs.

Beslutet om minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna och beslutet om vinstutdelning i Archelon innebär sammanfattningsvis att A-aktieägarna i Archelon är berättigade att erhålla fem (5) A-aktier i ANR per varje en (1) befintlig A-aktie som de innehar på avstämningsdagen i Archelon och B-aktieägarna i Archelon är berättigade att erhålla fem (5) B-aktier i ANR per varje en (1) befintlig B-aktie som de innehar på avstämningsdagen i Archelon. Avstämningsdagen för Utdelningen fastställdes till den 1 juni 2021.

På avstämningsdagen för Utdelningen kommer således antalet aktier i ANRs avstämningsregister (oavsett aktieslag) vara fem gånger fler än i Archelon. I syfte att uppnå ett för ANR ändamålsenligt antal aktier har en extra bolagsstämma i ANR idag beslutat om Sammanläggningen. Styrelsen för ANR har för avsikt att, i enlighet med bemyndigande från extra bolagstämman, fastställa avstämningsdagen för Sammanläggningen snarast efter avstämningsdagen för Utdelningen, dock att infalla tidigast 5 bankdagar efter avstämningsdagen för Utdelningen.

Efter genomförd Sammanläggning i ANR kommer således antalet A- och B-aktier i ANR vara samma som i Archelon. Detta innebär att efter genomförd Utdelning i Archelon och Sammanläggning i ANR har A-aktieägarna i Archelon i praktiken erhållit en (1) A-aktie i ANR per varje en (1) befintlig A-aktie i Archelon och B-aktieägarna erhållit en (1) B-aktie i ANR per varje en (1) befintlig B-aktie i Archelon. Detta kan illustreras genom följande exempel.

Aktieägare B innehar på avstämningsdagen för Utdelningen, den 1 Juni 2021, 100 000 B- aktier i Archelon.

- Genom Utdelningen erhåller Aktieägare B 500 000 B-aktier i ANR.
- På avstämningsdagen för Sammanläggningen i ANR (exempelvis den 8 juni 2021) sammanläggs Aktieägare Bs 500 000 B-aktier i ANR till 100 000 B-aktier i ANR.

Förutsatt att Aktieägare B inte avyttrar några aktier i tiden mellan avstämningsdagen för Utdelningen och avstämningsdagen för Sammanläggningen innehar Aktieägare B efter genomförd Utdelning i Archelon och Sammanläggning av aktier i ANR således följande antal aktier i Archelon och ANR:
Archelon 100 000 B-aktier
ANR 100 000 B-aktier

Så snart Utdelningen och Sammanläggningen genomförts har styrelsen för ANR för avsikt att ansöka om notering av Bolagets B-aktie på NGM Nordic SME. Sådan ansökan om notering förutsätter godkännande av NGM Nordic SME.

Archelon Natural Resources AB (publ)

Styrelsen

2021-05-25

För ytterligare information, kontakta:
Tore Hallberg, VD, Archelon Natural Resources AB (publ), tel 031-131190, 0706-237390, e-post [email protected]


Om Archelon Natural Resources

Övergripande affärsidé är att exploatera georesurser genom att identifiera, förädla och skapa mervärden i råvarubaserade projekt, företrädesvis inom gruv- och mineralsektorn. Syftet är att genom prospektering i egen regi och i samarbete med andra aktörer upparbeta mineralfyndigheter med potential att utvecklas till ekonomiskt bärkraftiga gruvprojekt.

Webbplats
archelon.se
Bransch
Råvaror

Prenumerera

Få löpande information från Archelon Natural Resources via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn ALONNR-B ISIN-kod SE0020355188