REGMAR

Rättelse: Styrelsen i Archelon Natural Resources AB (publ) har beslutat om en partiellt garanterad företrädesemission av units om cirka 9,16 MSEK

Styrelsen i Archelon Natural Resources AB (publ) ("ANR" eller "Bolaget") har idag den 28 september 2021, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 25 maj 2021, beslutat att genomföra en företrädesemission av högst 458 490 853 units ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och emissionsgarantier om sammanlagt cirka 7,3 MSEK, motsvarande 80 procent av Företrädesemissionen.

RÄTTELSEN HÄNVISAR TILL PRESSMEDDELANDE SOM OFFENTLIGGJORDES AV BOLAGET DEN 27 SEPTEMBER 2021. AV EMISSIONSADMINISTRATIVA SKÄL HAR DET SKETT MINDRE JUSTERINGAR I TIDSPLAN, EMISSIONSKURS SAMT VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO 1 A OCH TO 1 B. NEDAN FRAMGÅR DE JUSTERINGAR SOM HAR BESLUTATS.

Styrelsens beslut om Företrädesemission ersätter styrelsens beslut om företrädesemission daterat och offentliggjort 2021-09-27. Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 0,02 kronor per unit, motsvarande 0,02 kronor per aktie. Teckningsoptionen emitteras vederlagsfritt. Givet att Företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolaget tillföras en emissionslikvid om cirka 9,16 MSEK. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 A samt TO 1 B utnyttjas för tecknande av nya aktier kommer Bolaget tillföras maximalt ytterligare cirka 13,7 MSEK.

Villkor teckningsoptioner av serie TO 1 A

En (1) teckningsoption av serie TO 1 A ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie A i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets B-aktie enligt NGM Nordic SMEs officiella kurslista över tio (10) handelsdagar närmast före den 3 maj 2022, dock lägst 0,001 SEK och högst 0,03 SEK per aktie. Teckning av A-aktier i ANR med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 A ska ske mellan den 4 maj 2022 och den 18 maj 2022.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 1 B

En (1) teckningsoption av serie TO 1 B ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets B-aktie enligt NGM Nordic SMEs officiella kurslista över tio (10) handelsdagar närmast före den 3 maj 2022, dock lägst 0,001 SEK och högst 0,03 SEK per aktie. Teckning av aktier i ANR med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 B ska ske mellan den 4 maj 2022 till den 18 maj 2022.

Teckningsoptionerna av serie TO 1 B avses att tas upp till handel på NGM Nordic SME, vilket möjliggör för de aktieägare som inte kan eller vill nyttja teckningsoptionerna att istället omsätta dessa i marknaden.

De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna har införlivats genom hänvisning och finns tillgängliga på ANRs hemsida (www.archelon.se).

Teckningsåtaganden, emissionsgarantier

Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser om cirka 0,24 MSEK, motsvarande cirka 2,59 procent av Företrädesemissionen, samt emissionsgarantier om cirka 7,1 MSEK, motsvarande cirka 77,40 procent av Företrädesemissionen. Sammanlagt omfattas därmed 80 procent av Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Teckningsförbindelser har lämnats av vissa av Bolagets aktieägare, för fullständig förteckning se memorandum som beräknas offentliggöras runt den 6 oktober 2021. Emissionsgarantierna har lämnats av Mangold Fondkommission AB och Dividend Sweden AB. För emissionsgarantierna utgår en garantiprovision om motsvarande tolv (12) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning, eller motsvarande fjorton (14) procent vid ersättning i form av aktier. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som ingåtts.

Preliminär tidplan
1 oktober 2021 Sista handelsdag i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter.

4 oktober 2021 Första handelsdag i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla uniträtter.

5 oktober 2021 Avstämningsdag för erhållande av uniträtter.

6 oktober 2021 Beräknad dag för offentliggörande av memorandum.

7 oktober 2021 - 18 oktober 2021 Handel i uniträtter på NGM Nordic SME.

7 oktober 2021 - 21 oktober 2021 Teckningsperiod för Företrädesemissionen.

7 oktober 2021 Handel i BTU på NGM Nordic SME till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket

25 oktober 2021 Beräknad dag för offentliggörande av utfall.

27 oktober 2021 Likviddag för units tecknade utan stöd av uniträtter.

4 maj 2022 - 18 maj 2022 Utnyttjandeperiod för Teckningsoptionerna av serie TO 1 A och TO 1 B.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information om Archelon Natural Resources, vänligen kontakta:
Tore Hallberg, VD, Telefon: 031-131190, E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Archelon Natural Resources AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 september 2021, kl. 0930.


Om Archelon Natural Resources

Övergripande affärsidé är att exploatera georesurser genom att identifiera, förädla och skapa mervärden i råvarubaserade projekt, företrädesvis inom gruv- och mineralsektorn. Syftet är att genom prospektering i egen regi och i samarbete med andra aktörer upparbeta mineralfyndigheter med potential att utvecklas till ekonomiskt bärkraftiga gruvprojekt.

Webbplats
archelon.se
Bransch
Råvaror

Prenumerera

Få löpande information från Archelon Natural Resources via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn ALONNR-B ISIN-kod SE0020355188