Nyttjandeperiod av teckningsoptioner av serie TO1 A och TO1 B inleds i dag den 4 maj 2022

I dag, den 4 maj 2022, inleds utnyttjandeperioden av de teckningsoptioner av serie TO1 A och teckningsoptioner av serie TO1 B (”Teckningsoptionerna”) som emitterades i samband med Archelon Natural Resources AB (publ) (”ANR” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units under sista kvartalet 2021. Nyttjandeperioden pågår fram till och med den 18 maj 2022. En (1) Teckningsoption, oavsett serie, berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget av samma serie till en teckningskurs om 0,012 SEK per aktie. Om samtliga teckningsoptioner nyttjas kommer Bolaget tillföras cirka 5,5 MSEK, före emissionskostnader. För att Teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt utnyttjar sina Teckningsoptioner för teckning av aktier senast den 18 maj 2022, alternativt säljer teckningsoptionerna senast den 16 maj 2022.

Villkor för Teckningsoptionerna av serie TO1 A och serie TO1 B i sammandrag:

Nyttjandeperiod:

4 maj – 18 maj 2022

Villkor:

En (1) teckningsoption av serie TO1 A berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie A.

En (1) teckningsoption av serie TO1 B berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B.

Teckningskurs:

0,012 SEK per aktie, courtage utgår ej

Emissionsvolym:

Maximalt cirka 5,5 MSEK, före emissionskostnader

Sista dag för handel i TO1 B:

16 maj 2022

Om du har dina teckningsoptioner förvaltarregistrerade
I det fall optionsinnehavaren har sina optioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) ska teckning och betalning ske till respektive förvaltare som instruerar om vidare instruktioner avseende tillvägagångssätt för att nyttja sina teckningsoptioner.

För mer information och för vidare instruktioner avseende hur du går tillväga för att nyttja dina teckningsoptioner, vänligen kontakta din bank/förvaltare i god tid. Notera att banken/förvaltaren behöver din anmälan om nyttjande av Teckningsoptionerna i god tid innan teckningstiden avslutas.

Om du har dina teckningsoptioner direktregistrerade (VP-konto)
En anmälningssedel kommer skickas ut till direktregistrerade teckningsoptionsinnehavare. Anmälningssedel finns för elektronisk signering på Mangold Fondkommissions AB:s hemsida (https://www.mangold.se/aktuella-emissioner). Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Anmälningssedel samt likvid ska vara Mangold Fondkommission tillhanda senast enligt det datum som anges på anmälningssedeln.
Så snart både teckning och betalning har registrerats hos Mangold Fondkommission ersätts teckningsoptionerna med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket.

För ytterligare information, kontakta:

Tore Hallberg, VD, Archelon AB (publ), tel 031-131190, 0706-237390, e-post [email protected] 


Om Archelon Natural Resources

Övergripande affärsidé är att exploatera georesurser genom att identifiera, förädla och skapa mervärden i råvarubaserade projekt, företrädesvis inom gruv- och mineralsektorn. Syftet är att genom prospektering i egen regi och i samarbete med andra aktörer upparbeta mineralfyndigheter med potential att utvecklas till ekonomiskt bärkraftiga gruvprojekt.

Webbplats
archelon.se
Bransch
Råvaror

Prenumerera

Få löpande information från Archelon Natural Resources via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn ALONNR-B ISIN-kod SE0020355188