REG

Kommuniké från årsstämma i Archelon Natural Resources

Aktieägarna i Archelon Natural Resources AV (publ) ("Bolaget" eller "ANR") har den 16 maj 2022 hållit årsstämma i Göteborg, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkning enligt framlagd årsredovisning. Vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 9 489 328 kronor. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 23 mars 2021 - 31 december 2021.

Styrelse- och revisorsval och arvoden

Vid valet av ordinarie styrelseledamöter omvaldes Patric Perenius, My Simonsson och Tore Tallberg. Vid det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet omvaldes Patric Perenius till styrelsens ordförande. Arvode till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma utgår med 50 000 kronor till vardera ordinarie styrelseledamot och styrelsens ordförande ska erhålla 100 000 kronor i styrelsearvode. Moore KLN AB omvaldes till Bolagets revisor med Ludvig Kollberg som huvudansvarig revisor. Revisorn ska ersättas mot godkänd räkning.

Ny bolagsordning

Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning innebärande att aktiekapitalet enligt § 4 i bolagsordningen lägst ska uppgå till 1 011 000 kronor och högst 4 044 000 kronor. Vidare ska antalet aktier enligt § 5 i bolagsordningen vara lägst 927 068 505 och högst 3 708 274 020. A-aktier kan utges till ett antal av högst 3 708 274 020 och B-aktier till ett antal av högst 3 708 274 020.

Bemyndiganden

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom nuvarande bolagsordningens gränser. Stämman beslutade vidare att lämna styrelsen bemyndigande att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av högst 164 000 000 aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler varav högst 159 800 000 B-aktier och högst 4 200 000 A-aktier.

Övrigt

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida. Samtliga beslut fattades enhälligt. Årsredovisning för år 2021 kan rekvireras från Bolaget. Den finns även tillgänglig på www.archelon.se. Rapport för första kvartalet 2022 lämnades den 12 maj 2022. Rapport för andra kvartalet 2022 lämnas den 25 augusti 2022.

För ytterligare information, kontakta:

Tore Hallberg, VD, Archelon Natural Resources AB (publ), tel 031-131190, 0706-237390, e-post [email protected] 


Om Archelon Natural Resources

Övergripande affärsidé är att exploatera georesurser genom att identifiera, förädla och skapa mervärden i råvarubaserade projekt, företrädesvis inom gruv- och mineralsektorn. Syftet är att genom prospektering i egen regi och i samarbete med andra aktörer upparbeta mineralfyndigheter med potential att utvecklas till ekonomiskt bärkraftiga gruvprojekt.

Webbplats
archelon.se
Bransch
Råvaror

Prenumerera

Få löpande information från Archelon Natural Resources via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn ALONNR-B ISIN-kod SE0020355188