REGMAR

ARCHELON NATURAL RESOURCES AB (publ) Delårsrapport januari till september 2023

Sammanfattning koncern delårsrapport 1 januari - 30 september 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (0 Tkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -3 078 Tkr (-2 806 Tkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -3 056 Tkr (-2 497 Tkr).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,005 kr (-0,002 kr).

 Sammanfattning koncern av rapportperioden juli till september 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (0 Tkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -1 016 Tkr (-874 Tkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1 016 Tkr (-873 Tkr).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,002 kr (-0,0008 kr).

Belopp inom parentes avser motsvarande period 2022.

Sammanfattning moderbolag delårsrapport 1 januari - 30 september 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (0 Tkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -2 891 Tkr (- 2 769 Tkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -2 870 Tkr (- 2 460 Tkr).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,005 kr (-0,002 Tkr).

 Sammanfattning moderbolag av rapportperioden juli till september 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (0 Tkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -975 Tkr (- 861 Tkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -975 Tkr (- 860 Tkr).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,002 kr (-0,0008 Tkr).

Belopp inom parentes avser motsvarande period 2022.

VD-kommentar

Bäste aktieägare,

Archelon Natural Resources AB (publ) ("ANR", Archelon Natural Resources eller "Bolaget") har ett tydligt fokus på prospektering efter sällsynta jordartsmetaller (REE) i Sverige. Ett särskilt dotterbolag har bildats för detta ändamål, Archelon REE AB ("AREE").

Efter omfattande fältarbeten och analyser av insamlade geokemiska och geofysiska data har AREE identifierat tre högintressanta områden där Bergsstaten beviljat undersökningstillstånd. Ett av dessa är benämnt Malmkärra nr 3 i Norbergs kommun som ligger inom den så kallade REE-linjen i Bergslagen.  AREE har där analyserat mängder av provtagen varp från tidigare järnmalmsbrytning samt genomfört omfattande geofysiska mätningar. Geokemiska analyser visar på väldigt höga totalhalter av REE, som mest över 15 000 ppm (1,5%) knutet till järnmalmen. Tolkningen av geofysiken indikerar att malmen har en utbredning i längsled på närmare två kilometer. AREE planerade att under andra halvåret 2023 genomföra kärnborrning i Malmkärra vid redan väl utvalda platser för att få ytterligare information om halter och tonnage. Alla nödvändiga tillstånd är beviljade. Malmkärra nr 3 är beläget mellan Norberg och Fagersta. Detta område drabbades i september 2023 av svinpest med omfattande tillträdesbegränsningar vilket fördröjer tidpunkten för när borrningen kan påbörjas. Ytterligare två kärnområden är föremål för prospektering, ett i Strömsunds kommun, Jämtlands län, samt ett delat mellan Hagfors kommun, Värmlands län och Malung-Sälens kommun i Dalarnas län.

ANR satsar även på historiskt bestående värden i form av guld. Bolaget är sedan några år delägare i Akobo Minerals AB (publ) som driver en guldgruva i Etiopien. Guldgruvan kan inte annat än beskrivas som oerhört rik med väldigt höga halter, låt vara med ett mindre tonnage. Gruvans lönsamhet bedöms vara förbluffande hög. Utöver intressen i Akobo tecknade sig tidigare i år ANR för aktier i Norwegian Mineral Exploration (Nomex) A. Nomex är också verksamt i Etiopien och har ett joint-venture avtal med ett Etiopiskt bolag som erhållit prospekteringskoncessioner i ett omfattande område med ett stort antal observerade ytliga guldförekomster. Nomex är i en intensiv prospekteringsfas och kommer under andra halvåret 2023 rapportera resultatet av utförda fältarbeten.

I november i år har ANR ingått ett avtal om att förvärva samtliga aktier i Arc Gladhammar K AB mot en köpeskilling, förutsatt vissa villkors uppfyllande, motsvarande en Net Smelter Return Royalty om 2,25 procent. Avtalet är villkorat av godkännande av transaktionen med erforderlig majoritet på bolagsstämma i ANR. Arc Gladhammar ingick 2020 ett avtal om förvärv av bearbetningskoncessionen Gladhammar K nr 1 i Västerviks kommun, Kalmar län från Svenska Bergsbruk AB i likvidation. Inom bearbetningskoncessionen finns en väl dokumenterad guldfyndighet. Bergsstaten har under våren 2023 beslutat att ej medge överlåtelse av bearbetningskoncessionen till Arc Gladhammar. Bergsstatens beslut har överklagats till Regeringen, Näringsdepartementet. ANR anser sig inneha den kompetens, kontaktnät och tillgång till kapital mm som Bergsstaten bla kräver för att överlåtelsen av bearbetningskoncessionen ska beviljas.

Bolagets egna verksamhet skall utvecklas att stå på två väl etablerade ben, dels strategiska mineral såsom sällsynta jordartsmetaller och dels på ädelmetaller och då särskilt guld. Verksamheten skall bedrivas med konkreta mål som vart och ett har goda förutsättningar att framgångsrikt kunna utvecklas.

ANR kommer fortsatt initiera nya projekt, alternativt gå in som delägare i existerande projekt och bolag i verksamheter inom begreppet natural resources vilket den existerande aktieportföljen indikerar.

Göteborg den 23 november 2023

Tore Hallberg

 Verksamheten under rapportperioden

Archelon Natural Resources startar och utvecklar bolag och projekt inom råvarusektorn samt investerar i andra företag där utvecklingspotentialen bedöms vara särskilt god. I anslutning till detta bedrivs prospektering i egen regi eller i samarbete med partners. Syftet är att skapa tillgångar som efter värdetillväxt realiseras under ordnade former.

I samband med introduktion av nybildade bolag på en marknadsplats för aktiehandel strävar Archelon efter att tilldela aktieägarna ett direktägande i portföljinnehaven genom utdelning av delar av det egna aktieinnehavet.

Investeringsportföljen som uppstår ur verksamheten omfattar aktier i dotterbolaget Archelon REE AB (publ), Arc Mining AB (publ), Renewable Ventures Nordic AB (publ), Akobo Minerals AB (publ) Arctic Roe of Scandinavia AB och Bluelake Mineral AB (publ).

Under rapportperioden har Bolagets dotterbolag AREE av Bergsstaten beviljats undersökningstillstånd för området Grenåskilen nr 1 i Strömsunds kommun i Jämtlands län. Undersökningstillståndet har en yta om 541 hektar. AREE har under flera år prospekterat efter sällsynta jordartsmetaller (REE). I området Grenåskilen nr 1 har AREE genomfört fältarbeten omfattande kartering samt geokemisk provtagning. Inom området bedöms det finnas god potential att påträffa ekonomiskt drivvärdiga halter av REE. ANR äger 75 % av samtliga aktier och röster i AREE, resterande 25 % ägs av Big Rock Exploration AB.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Bolaget har efter rapportperiodens utgång investerat 230 467 kr i Norwegian Mineral Exploration (Nomex) AS. Dotterbolaget AREE har bedrivit fortsatt prospektering efter sällsynta jordartsmetaller i Jämtland.

Efter rapportperiodens utgång har ANR, som ovan beskrivits, ingått ett avtal med intressebolaget Arc Mining AB (publ) ("Arc Mining") avseende förvärv av samtliga

aktier ("Aktierna") i Arc Gladhammar K AB ("Arc Gladhammar"). Arc Gladhammar ingick 2020 ett avtal om förvärv av bearbetningskoncessionen Gladhammar K nr 1 ("Koncessionen") i Västerviks kommun, Kalmar län från Svenska Bergsbruk AB i likvidation ("Svenska Bergsbruk"). Inom Koncessionen finns en väl dokumenterad guldfyndighet ("Gladhammarprojektet").

Bergsstaten har under våren 2023 beslutat att ej medge överlåtelse av Koncessionen till Arc Gladhammar. Bergsstatens beslut har överklagats till Regeringen, Näringsdepartementet. ANR anser sig inneha den kompetens, kontaktnät och tillgång till kapital mm som Bergsstaten bla kräver för att överlåtelsen av Koncessionen ska beviljas.

Under förutsättning att Svenska Bergsbruk av regeringen eller Bergsstaten (efter eventuell återförvisning) beviljas medgivande avseende överlåtelse av Koncessionen till Arc Gladhammar ska Arc Mining, såsom ersättning för Aktierna erhålla en Net Smelter Return Royalty om 2,25 procent på samtliga intäkter för de mineraler som omfattas av Koncessionen efter avdrag för vissa kostnader ("Köpeskillingen") i enlighet med de villkor som framgår av ett separat Net Smelter Return Royaltyavtal ("NSR-Avtalet"). Någon ytterligare ersättning för Aktierna ska inte utgå. För den händelse Svenska Bergsbruk inte beviljas medgivande avseende överlåtelse av Koncessionen till Arc Gladhammar ska således ingen Köpeskilling / Net Smelter Return Royalty utgå till Arc Mining med anledning av Bolagets förvärv av Aktierna.

Det är behäftat med svårighet för Bolaget att förutspå tidplaner för när och om Svenska Bergsbruk beviljas medgivande av regeringen eller Bergsstaten (efter eventuell återförvisning) avseende överlåtelse av Koncessionen till Arc Gladhammar liksom när eller om produktion inom Koncessionen påbörjas. Bolaget kan således inte nu redogöra för när eller om Köpeskillingen / Net Smelter Return Royaltyn kan komma att utbetalas till Arc Mining.

En så kallad Scoping Study av Gladhammarprojektet utförd år 2017 på uppdrag av Svenska Bergsbruk redovisar en guldförekomst om ca 220 000 ton med en snitthalt på 1,37 gram guld per ton. Samma dokument anger att Gladhammarprojektets ekonomiska utbyte, efter avdrag för kostnader, vid ett guldpris på ca 368 kronor per gram kan uppgå till ca 225 MSEK. Ovan nämnda Scoping Study med tillhörande underlag har ej granskats av en s.k. "Competent Person" och utgör därför ej heller en Competent Persons Report.

Enligt en av Thomas Lindholm på GeoVista AB uppdaterad värdering av Gladhammarprojektet från januari 2022 uppgår beräknat värde på Net Smelter Return efter avdrag för vissa kostnader såsom definierade i NSR-Avtalet till cirka 399,3 MSEK. Sedan dess har guldpriset stigit ytterligare (per 2023-11-18 uppgick det till 676,82 SEK per gram), dollarkursen är nu något högre och med beaktande av rådande ekonomiska läge med ökade kostnader anser styrelsen att den uppdaterade värderingen är en rimlig indikation för beräknad Net Smelter Return.

Mot bakgrund av det ovan nämnda är det Bolagets bedömning att Köpeskillingen / Net Smelter Return Royaltyn som kan komma att utbetalas till Arc Mining enligt Aktieöverlåtelseavtalet, med samma uppdaterade beräkningssätt som ovan, har ett värde om cirka 10 MSEK.

ANR innehar cirka 29 procent av samtliga aktier och röster i Arc Mining. Arc Mining är således att betrakta som närstående till Bolaget. Mot bakgrund av det ovan nämnda samt då Köpeskillingen som kan komma att utbetalas till Arc Mining kan komma att uppgå till minst 1 MSEK och motsvara minst en (1) procent av Bolagets värde är Transaktionen att betrakta som en väsentlig transaktion med en närstående till Bolaget vilken ska godkännas av Bolagets bolagsstämma enligt Aktiemarknadsnämndens uttalande 2019:25. Sådan extra bolagsstämma ("Bolagsstämman") beräknas hållas omkring den 8 december 2023. Kallelse till Bolagsstämman för godkännande av Transaktionen kommer att publiceras genom ett separat pressmeddelande. Förutsatt att Bolagsstämman beslutar att godkänna Transaktionen ska Aktierna tillträdas på dagen för Bolagsstämman.

Kommande rapporttillfällen

Bokslutskommuniké för 2023 lämnas torsdagen den 15 februari 2024.

Rapporter, pressmeddelanden med mera publiceras via beQuoted. Se även www.archelon.se.

Granskningsrapport

Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorns granskning.

Göteborg den 23 november 2023

Archelon Natural Resources AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg.

Telefon: 0706 237390

E-post:  [email protected]

Denna information är insiderinformation som Archelon Natural Resources AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 november 2023 kl 08.30.


Om Archelon Natural Resources

Övergripande affärsidé är att exploatera georesurser genom att identifiera, förädla och skapa mervärden i råvarubaserade projekt, företrädesvis inom gruv- och mineralsektorn. Syftet är att genom prospektering i egen regi och i samarbete med andra aktörer upparbeta mineralfyndigheter med potential att utvecklas till ekonomiskt bärkraftiga gruvprojekt.

Webbplats
archelon.se
Bransch
Råvaror

Prenumerera

Få löpande information från Archelon Natural Resources via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn ALONNR-B ISIN-kod SE0020355188