REGMAR

Delårsrapport januari - september 2021

Sammanfattning koncern delårsrapport 1 januari - 30 september 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (0 Tkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -3 201 Tkr (-1 952 Tkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -2 734 Tkr (-1 706Tkr).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,008 kr (-0,007 kr).

Sammanfattning koncern av rapportperioden juli till september 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (0 Tkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -888 Tkr (-761 Tkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -447 Tkr (-505 Tkr).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,001 kr (-0,002 kr).

Belopp inom parantes avser motsvarande period 2020. Koncernens jämförelsetal är för det som tidigare var Archelon AB (publ).

Sammanfattning moderbolag delårsrapport 1 januari - 30 september 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr.
 • Rörelseresultatet uppgick till -2 164 Tkr.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1 697 Tkr.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,001 kr.

Sammanfattning moderbolag av rapportperioden juli till september 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr.
 • Rörelseresultatet uppgick till -848 Tkr.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -407 Tkr.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,0009 kr.

Jämförelsetal med föregående period förra året saknas då bolaget registrerades under mars månad och det omvända förvärvet skedde under april 2021.

_____________________________________________________________________

VD-kommentar

Bäste aktieägare,

Archelon Natural Resources AB (publ) ("Archelon Natural Resources" eller "Bolaget") bildades som ett helägt dotterbolag till Archelon AB (publ) ("Archelon") i april 2021. Under andra kvartalet 2021 genomfördes ett omvänt förvärv där Archelon förvärvade samtliga aktier i Qlosr AB ("Qlosr") mot en köpeskilling av 190 miljoner kr ("Transaktionen"). Innan Transaktionen genomfördes överfördes Archelons totala dåvarande verksamhet och tillgångar till det helägda dotterbolaget Archelon Natural Resources. I samband med att Transaktionen genomfördes delades Archelons hela aktieinnehav i Archelon Natural Resources därefter ut till Archelons aktieägare. Utdelningen skedde med tillämpning av den så kallade Lex Asea. Aktieägarna kunde därmed behålla sina aktier i Archelon som efter Transaktionens genomförande bytte namn till Qlosr Group AB (publ) och fick samtidigt genom utdelningen pro rata aktier i Archelon Natural Resources. Första handelsdag för Archelon Natural Resources aktie på NGM Nordic SME var den 18 juni 2021 och Bolaget är i princip en kopia av det tidigare moderbolaget Archelon.

Archelon Natural Resources har som affärsidé att starta råvarurelaterade projekt och, om förutsättningarna bedöms vara gynnsamma, bolagisera dessa för att därefter få dem listade på lämplig marknadsplats för aktiehandel. Därutöver kan Bolaget genom direkta investeringar delta med olika stort ägarintresse i redan existerande bolag inom verksamhetsområdet.

Archelon Natural Resources bedriver i egen regi prospektering inriktad på sällsynta jordartsmetaller, ett projekt som påbörjades av Archelon och som efter verksamhetsöverlåtelsen drivs vidare av Archelon Natural Resources.

Det till drygt 90 procent ägda dotterbolaget Goldore Sweden AB (publ) ("Goldore") träffade den 20 september 2021 avtal med M.B.Kylen Holding AB om att förvärva samtliga aktier i Arc Mining AB ("Arc Mining") för en köpeskilling om 15 miljoner kronor ("Arc-Transaktionen"). Arc Mining innehar bearbetningskoncessionen Gladhammar K Nr 1 ("Gladhammar") i Västerviks kommun. Inom koncessionen finns en guldfyndighet som i en så kallad Scoping Study bedöms rymma en förekomst om ca 170 000 ton med en snitthalt på 5,5 gram guld per ton. Samma dokument anger att fyndighetens ekonomiska utbyte vid ett guldpris på 368 kronor per gram guld kan uppgå till 225 miljoner kronor (denna Scoping Study är inte granskad av en "Competent Person" och är därför ej förenlig med Swemins rapporteringsregler).

Arc-Transaktionen godkändes vid extra bolagsstämma i Goldore den 22 oktober 2021. Förvärvet av Arc Mining betalades genom en riktad emission av 24 050 024 aktier i Goldore till en teckningskurs om ca 0,6237 kronor per aktie. Archelon Natural Resources ägarandel i Goldore minskade därmed till strax under 30 procent och därigenom upphörde dåvarande koncernförhållande. Vid den extra bolagsstämman beslutades även att Goldore skulle byta namn till Arc Mining AB (publ). Vidare har Arc Mining bytt namn till Arc Gladhammar K AB. Arc Mining AB (publ) planerar att under 2022 söka listning på lämplig marknadsplats för aktiehandel.

Den 28 september 2021 beslutade styrelsen i Archelon Natural Resources att med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 25 maj 2021 genomföra en företrädesemission av högst 458 490 853 units, varav 11 896 313 units av serie A samt 446 594 540 units av serie B, där varje unit bestod av en (1) aktie och en (1) teckningsoption. Varje befintlig aktie av serie A berättigade till en (1) uniträtt av serie A. En (1) uniträtt av serie A berättigade till teckning av en (1) unit av serie A. En (1) unit av serie A innehöll en (1) ny aktie av serie A och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1 A. Varje befintlig aktie av serie B berättigade till en (1) uniträtt av serie B. En (1) uniträtt av serie B berättigade till teckning av en (1) unit av serie B. En (1) unit av serie B innehöll en (1) ny aktie av serie B och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1 B. Teckningskursen beslutades vara 0,02 kr per unit oavsett aktieslag. Teckningsperioden för företrädesemissionen beslutades vara från den 7 oktober 2021 till och med den 21 oktober 2021.

Villkoren för teckningsoptionerna innebär att en (1) teckningsoption av serie TO 1 A ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie A i Bolaget och en (1) teckningsoption av serie TO 1 B ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget. Teckningskursen för båda aktieslagen skall motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets B-aktie enligt NGM Nordic SMEs officiella kurslista över tio handelsdagar före den 3 maj 2022, dock lägst 0,001 kronor och högst 0,03 kronor per aktie. Teckning av A- respektive B-aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 A och TO 1 B skall ske mellan den 4 maj och den 18 maj 2022.

Den 25 oktober 2021 meddelades att företrädesemissionen tecknats till 147,6 procent och att Bolaget tillförts 9,16 miljoner kronor före emissionskostnader. Aktiekapitalet i Bolaget ökade därmed med 499 999,998 kronor till 999 999,998 kronor genom utgivande av 458 490 852 nya aktier varav 11 896 312 A-aktier och 446 594 540 B-aktier. Antalet teckningsoptioner av serie TO 1 A kom genom företrädesemissionen att uppgå till 11 896 312 och teckningsoptioner av serie TO 1 B till 446 594 540.

Bolagets övriga tillgångar omfattar en aktieportfölj bestående av större och mindre innehav i ett antal företag inom verksamhetsområdet "Natural Resources". Bland dessa kan nämnas en aktiepost i Akobo Minerals AB (publ) ("Akobo"). Akobo prospekterar efter guld i Etiopien och har under de senaste två åren påträffat förekomster med extremt höga guldhalter. Akobo listades på Euronext Growth Oslo i mitten av juli 2021. Aktieposten i Akobo representerar ett icke oväsentligt värde.

Göteborg den 18 november 2021
Tore Hallberg

Kommande rapporttillfällen
Bokslutskommuniké för 2021 lämnas torsdagen den 17 februari 2022.
Rapporter, pressmeddelanden med mera publiceras via beQuoted. Se även www.archelon.se

Göteborg den 18 november 2021
Archelon Natural Resources AB (publ)
Styrelsen

För mer information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: [email protected]

Denna information är insiderinformation som Archelon Natural Resources AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 november 2021 kl 08.45


Om Archelon Natural Resources

Övergripande affärsidé är att exploatera georesurser genom att identifiera, förädla och skapa mervärden i råvarubaserade projekt, företrädesvis inom gruv- och mineralsektorn. Syftet är att genom prospektering i egen regi och i samarbete med andra aktörer upparbeta mineralfyndigheter med potential att utvecklas till ekonomiskt bärkraftiga gruvprojekt.

Webbplats
archelon.se
Bransch
Råvaror

Prenumerera

Få löpande information från Archelon Natural Resources via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn ALONNR-B ISIN-kod SE0020355188