REGMAR

ARCHELON NATURAL RESOURCES AB (publ) Delårsrapport januari till juni 2023

Sammanfattning koncern delårsrapport 1 januari - 30 juni 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (0 Tkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -2 062 Tkr (-1 932 Tkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -2 040 Tkr (-1 624 Tkr).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,003 kr (-0,002 kr).

 Sammanfattning koncern av rapportperioden april till juni 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (0 Tkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -1 098 Tkr (-1 042 Tkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1 098 Tkr (-737 Tkr).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,1 kr (-0,001 kr).

Belopp inom parantes avser motsvarande period 2022.

Sammanfattning moderbolag delårsrapport 1 januari - 30 juni 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (0 Tkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -1 916 Tkr (- 1 908 Tkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1 895 Tkr (- 1 600 Tkr).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,003 kr (-0,002 Tkr).

 Sammanfattning moderbolag av rapportperioden april till juni 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (0 Tkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -1 026 Tkr (- 1 018 Tkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1 006 Tkr (- 713 Tkr).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,09 kr (-0,002 Tkr).

Belopp inom parantes avser motsvarande period 2022.

VD-kommentar

Bäste aktieägare,

Prospekteringsbranschen är av vissa uppskattad och uppmuntrad, av andra mindre omtyckt och motarbetad.
Beroende på lokala förutsättningar samt varierande nationella och globala behov och tillgångar går inställningen till prospektering och gruvdrift upp och ner. Oavsett värdegrund förstår de flesta att det finns ett behov av malm, mineral och metaller.

Just nu råder obalans i tillgång och efterfrågan av så kallade sällsynta jordartsmetaller vilka är nödvändiga för den gröna omställningen. Globala handelshinder bidrar inte till att göra situationen bättre.

Archelon Natural Resources AB (publ) ("ANR", Archelon Natural Resources eller "Bolaget") har under några år avsatt betydande resurser på prospektering efter sällsynta jordartsmetaller (REE) i Sverige. Ett särskilt dotterbolag har bildats för detta ändamål, Archelon REE AB ("AREE").

Dotterbolaget har på basis av omfattande fältarbeten och analyser av insamlade geokemiska och geofysiska data identifierat flera högintressanta områden som av Bergsstaten beviljats undersökningstillstånd. Ett av dessa är benämnt Malmkärra nr 3 i Norbergs kommun som ligger inom den så kallade REE-linjen i Bergslagen.  AREE har där analyserat mängder av provtagen varp från tidigare järnmalmsbrytning samt genomfört omfattande geofysiska mätningar. Geokemiska analyser visar på väldigt höga totalhalter av REE, som mest över 15 000 ppm (1,5%) knutet till järnmalmen. Tolkningen av geofysiken indikerar att malmen har en utbredning i längsled på närmare två kilometer. AREE kommer under andra halvåret 2023 att genomföra kärnborrning i Malmkärra vid redan väl utvalda platser för att få ytterligare information om halter och tonnage. Alla nödvändiga tillstånd är beviljade.

ANR satsar även på historiskt bestående värden i form av guld. Bolaget är sedan några år delägare i en guldgruva i Etiopien som drivs av Akobo Minerals AB (publ). Guldgruvan kan inte annat än beskrivas som oerhört rik med väldigt höga halter, låt vara med ett mindre tonnage. Gruvans lönsamhet bedöms vara förbluffande hög. Utöver intressen i Akobo tecknade sig tidigare i år ANR för aktier i Norwegian Mineral Exploration (Nomex) AS (Nomex). Nomex är också verksamt i Etiopien och har ett joint-venture avtal med ett Etiopiskt bolag som erhållit prospekteringskoncessioner i ett omfattande område med ett stort antal observerade ytliga guldförekomster. Nomex är i en intensiv prospekteringsfas och kommer under andra halvåret 2023 rapportera resultatet av utförda fältarbeten.

ANR äger därutöver intressen i Arc Mining AB (publ). Arc Minings helägda dotterbolag Arc Gladhammar AB (Gladhammar) ingick under 2021 avtal med Svenska Begsbruk AB i likvidation om förvärv av bearbetningskoncessionen Gladhammar nr 1. Bergsstaten har efter flera års handläggning ej beviljat överlåtelsen av bearbetningskoncessionen till Gladhammar vilket beslut har överklagats till Regeringen, Näringsdepartementet. Det indirekta ägandet i Gladhammar skulle ytterligare stärka

ANRs guldprofil men står Bergsstatens beslut fast kommer Bolaget fokusera på andra gulduppslag.

ANR kommer fortsatt initiera nya projekt, alternativt gå in som delägare i existerande projekt och bolag i verksamheter inom begreppet natural resources vilket den existerande aktieportföljen indikerar.

Vid årsstämman i Bolaget den 24 maj 2023 beslutades bland annat om sammanläggning av Bolagets A- och B-aktier (s k omvänd split) 1:100, varvid 100 befintliga aktier lades samman till en (1) ny aktie av respektive aktieslag ("Sammanläggningen"). För att nå jämn delbarhet vid Sammanslagningen fattades på årsstämman även beslut om nyemission av högst 350 612 aktier varav högst 563 A-aktier och högst 350 049 B-aktier. Det nya antalet aktier i Bolaget uppgår efter nyemissionen till 11 634 871 varav 356 895 är A-aktier och 11 277 976 är B-aktier. Genom nyemissionen ökade aktiekapitalet med 358,517692 kr till 1 268 822,749917 kr.

På årsstämman fattades även beslut om att bemyndiga styrelsen att utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konverter. Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning.

Stämman beslutade vidare att lämna styrelsen bemyndigande att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av högst 2 100 000 aktier teckningsoptioner och/eller konvertibler varav högst 64 000 A-aktier och högst 2 036 000 B-aktier, beaktat Sammanläggningen.

Göteborg den 24 augusti 2023

Tore Hallberg

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Avstämningsdag för Sammanläggningen var den 7 juni 2023 vilket innebar att sista dag för handel i B-aktien före Sammanläggningen var den 2 juni 2023 och första dag för handel med sammanlagda B-aktier och ny ISIN-kod var den 5 juni 2023. 

Dotterbolaget Archelon REE AB (publ) upprättade i april 2023 en arbetsplan avseende kärnborrning i undersökningstillståndet Malmkärra nr 3 som tillställdes relevanta myndigheter och sakägare för godkännande. Arbetsplanen har i juli 2023 godkänts och AREE planerar att påbörja borrning under andra halvåret 2023.

Verksamheten under perioden

Archelon Natural Resources startar och utvecklar bolag och projekt inom råvarusektorn samt investerar i andra företag där utvecklingspotentialen bedöms vara särskilt god. I anslutning till detta bedrivs prospektering i egen regi eller i samarbete med partners. Syftet är att skapa tillgångar som efter värdetillväxt realiseras under ordnade former.

I samband med introduktion av nybildade bolag på en marknadsplats för aktiehandel strävar Archelon efter att tilldela aktieägarna ett direktägande i portföljinnehaven genom utdelning av delar av det egna aktieinnehavet.

Investeringsportföljen som uppstår ur verksamheten omfattar aktier i dotterbolaget Archelon REE AB (publ), Arc Mining AB (publ), Renewable Ventures Nordic AB (publ), Akobo Minerals AB (publ) Arctic Roe of Scandinavia AB och Bluelake Mineral AB (publ).

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport avseende tredje kvartalet 2023 lämnas torsdagen den 23 november 2023.
Bokslutskommuniké för 2023 lämnas torsdagen den 15 februari 2024.

Rapporter, pressmeddelanden med mera publiceras via beQuoted. Se även www.archelon.se.

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 0706 237390
E-post:  [email protected] 

Denna information är insiderinformation som Archelon Natural Resources AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2023 kl 0830.


Om Archelon Natural Resources

Övergripande affärsidé är att exploatera georesurser genom att identifiera, förädla och skapa mervärden i råvarubaserade projekt, företrädesvis inom gruv- och mineralsektorn. Syftet är att genom prospektering i egen regi och i samarbete med andra aktörer upparbeta mineralfyndigheter med potential att utvecklas till ekonomiskt bärkraftiga gruvprojekt.

Webbplats
archelon.se
Bransch
Råvaror

Prenumerera

Få löpande information från Archelon Natural Resources via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn ALONNR-B ISIN-kod SE0020355188