REGMAR

ARCHELON NATURAL RESOURCES AB (publ)

Delårsrapport januari till juni 2022

Sammanfattning koncern delårsrapport 1 januari - 30 juni 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (0 Tkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -1 932 Tkr (-2 312 Tkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1 624 Tkr (-2 286 Tkr).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,002 kr (-0,007 kr).

Sammanfattning koncern av rapportperioden april till juni 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (0 Tkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -1 042 Tkr (-1 386 Tkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -737 Tkr (-1 360 Tkr).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,001 kr (-0,004 kr).

Belopp inom parantes avser motsvarande period 2021.

Sammanfattning moderbolag delårsrapport 1 januari - 30 juni 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (0 Tkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -1 908 Tkr (- 1 316 Tkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1 600 Tkr (- 1 290 Tkr).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,002 kr (0,003 Tkr).

Sammanfattning moderbolag av rapportperioden april till juni 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (0 Tkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -1 018 Tkr (- 1 306 Tkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -713 Tkr (- 1 280 Tkr).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,002 kr (-0,003 Tkr).

_____________________________________________________________________

VD-kommentar

Bäste aktieägare,

Archelon Natural Resources AB (publ), ("Archelon Natural Resources"), ("ANR") eller ("Bolaget") har som affärsidé att starta råvarurelaterade projekt och, om förutsättningarna bedöms vara gynnsamma, bolagisera dessa för att därefter få dem listade på lämplig marknadsplats för aktiehandel. Därutöver kan Bolaget genom direkta investeringar delta med olika stort ägarintresse i redan existerande bolag inom verksamhetsområdet.

Vårt samhälle har ett stort behov av metaller och mineral. I Europa konsumerar vi ungefär en fjärdedel av världens råvaror, men producerar endast tre procent. Vi är till stor del beroende av import. Enligt EU måste produktionen i Europa öka.

EU har listat 30 mineral och metaller som bedöms som kritiska för vårt samhälle och för välfärden. De kritiska råvarorna väljs ut efter två viktiga kriterier: ekonomisk betydelse och tillgångsrisk. Listan på kritiska mineral och metaller är ökande.

EU pekar på fyra områden av avgörande betydelse:

 • robusta värdekedjor för EUs industri
 • minskat beroende av primära råvaror genom stärkt cirkulär ekonomi
 • ökad produktion och bearbetning av råvaror inom EU
 • diversifierad försörjning genom hållbar internationell handel

Archelon Natural Resources har under ett antal år bedrivit prospektering efter sällsynta jordartsmetaller (REE) i Sverige, ett projekt som påbörjades av Archelon AB och som efter verksamhetsöverlåtelsen 2021 drivs vidare av ANR.

Det råder stor global efterfrågan på REE i samband med den gröna teknikomställningen och prisutvecklingen vad avser sällsynta jordartsmetaller har varit därefter.

Undersökningsarbetet omfattar detaljerad genomgång av tillgängliga geologiska, geofysiska och geokemiska data och rapporter som utförts och publicerats av Sveriges Geologiska Undersökning, SGU. Denna information har av ANR analyserats och sammanställts med hjälp av avancerad så kallad GIS-teknik.

Med utgångspunkt från detta har ett antal områden identifierats där sannolikheten att påträffa ekonomiskt drivvärdiga förekomster av REE bedömts vara särskilt gynnsamma. Uppföljande fältarbeten där bland annat en ny metod för geokemisk provtagning tillämpats har bekräftat dessa områdens potential. Bolaget beviljades i januari 2022 undersökningstillstånd för ett av dessa målområden benämnt Malmkärra nr 3 i Norbergs kommun, Västmanlands län. Inom tillståndet pågår fortsatta arbeten där analyser redovisar mycket höga halter av REE.

ANR har för avsikt att avsätta mer resurser till sin pågående prospektering efter sällsynta jordartsmetaller. För detta ändamål bildade ANR i maj 2022 ett dotterbolag,

Archelon REE AB (publ), ("AREE") dit Bolagets upparbetade tillgångar och know how inom ramen för REE-projektet överförs. En bidragande orsak till varför REE-projektet skall drivas i dotterbolagsform är att dotterbolaget även skall söka partnerskap och söka möjligheter att förvärva andra REE-tillgångar såväl i Sverige som utanför landets gränser. Dotterbolaget planeras att, när AREE nått en tillfredsställande mognadsgrad, bli föremål för en framtida partiell utdelning. Genom bildandet av dotterbolaget uppstod ett koncernförhållande.

Bolagets övriga tillgångar omfattar en aktieportfölj bestående av större och mindre innehav i ett antal företag inom verksamhetsområdet "Natural Resources". Bland dessa kan särskilt nämnas det ca 27-procentiga ägandet i Arc Mining AB (publ) som innehar bearbetningskoncessionen för guldfyndigheten Gladhammar K Nr 1 i Västerviks kommun, samt en aktiepost i Akobo Minerals AB (publ) ("Akobo"). Akobo prospekterar efter guld i Etiopien och har där påträffat förekomster med extremt höga guldhalter.

Bolaget innehar även en C-aktie i Qlosr Group AB (publ), tidigare Archelon AB (publ) ("Qlosr"). Bolaget har under rapportperioden påkallat inlösen av aktuell C-aktie för ett inlösenbelopp om 5 736 776 kronor ("Inlösenbeloppet"). I samband med utbetalningen av Inlösenbeloppet kvittades Bolagets tidigare skuld till Qlosr om
4 555 000 kronor hänförligt till rörelseöverlåtelsen från Qlosr till Bolaget i samband med Qlosr's omvända förvärv av Qlosr AB 2021. Som ett resultat därav utbetalades 1 181 776 kronor kontant till Bolaget i samband med inlösen av C-aktien.

Den 28 september 2021 beslutade styrelsen i Archelon Natural Resources att med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 25 maj 2021 genomföra en företrädesemission av högst 458 490 853 units, varav 11 896 313 units av serie A samt 446 594 540 units av serie B, där varje unit bestod av en (1) aktie och en (1) teckningsoption. Varje befintlig aktie av serie A berättigade till en (1) uniträtt av serie A. En (1) uniträtt av serie A berättigade till teckning av en (1) unit av serie A. En (1) unit av serie A innehöll en (1) ny aktie av serie A och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1 A. Varje befintlig aktie av serie B berättigade till en (1) uniträtt av serie B. En (1) uniträtt av serie B berättigade till teckning av en (1) unit av serie B. En (1) unit av serie B innehöll en (1) ny aktie av serie B och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1 B.

Villkoren för teckningsoptionerna innebar att en (1) teckningsoption av serie TO 1 A gav rätt att teckna en (1) ny aktie av serie A i Bolaget och en (1) teckningsoption av serie TO 1 B gav rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget. Teckningskursen för båda aktieslagen skulle motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets B-aktie enligt NGM Nordic SMEs officiella kurslista över tio handelsdagar före den 3 maj 2022, dock lägst 0,001 kronor och högst 0,03 kronor per aktie. Teckning av A- respektive B-aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 A och TO 1 B skulle ske mellan den 4 maj och den 18 maj 2022.

Den 2 maj 2022 fastställdes nyttjandekursen till 0,012 SEK per varje ny aktie (oavsett aktieslag) som tecknas genom utnyttjande av teckningsoptionerna. Totalt tecknades 236 042 921 aktier, varav 11 896 312 aktier av serie A samt 224 146 609 aktier av serie B, genom nyttjande av 11 896 312 teckningsoptioner av serie TO 1 A och 224 146 609 teckningsoptioner av serie TO 1 B, vilket motsvarade en teckningsgrad om cirka 51,5 procent. ANR tillfördes därmed cirka 2,8 MSEK före emissionskostnader.

Antalet aktier av serie A i ANR kom därmed att öka med 11 896 312 från 23 792 625 och antalet aktier av serie B ökade med 224 146 609 från 903 300 942. Aktiekapitalet ökade med 257 412,90 SEK från 1 011 027,33 SEK.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Archelon Natural Resources dotterbolag, AREE tecknade i början av juli 2022 avtal avseende förvärv av två undersökningstillstånd för REE från Big Rock Exploration AB. Undersökningstillstånden, varav ett är beviljat och det andra under ansökan hos Bergsstaten, är båda belägna i Nora kommun i Örebro län. Köpeskillingen för undersökningstillstånden skall erläggas i form av nyemitterade aktier i AREE i antal motsvarande en ägarandel om 25 procent i AREE efter genomförd transaktion. Transaktionens genomförande förutsätter Bergsstatens beviljande av sökt undersökningstillstånd och medgivande till överlåtelse av undersökningstillstånden till AREE. Transaktionen är ett led i en fortsatt uppbyggnad av REE-tillgångar i AREE genom eventuella ytterligare förvärv samt genom den egna pågående prospekteringsverksamheten.

Verksamheten under perioden

Archelon Natural Resources startar och utvecklar bolag och projekt inom råvarusektorn samt investerar i andra företag där utvecklingspotentialen bedöms vara särskilt god. I anslutning till detta bedrivs prospektering i egen regi eller i samarbete med partners. Syftet är att skapa tillgångar som efter värdetillväxt realiseras under ordnade former.

I samband med introduktion av nybildade bolag på en marknadsplats för aktiehandel strävar Archelon efter att tilldela aktieägarna ett direktägande i portföljinnehaven genom utdelning av delar av det egna aktieinnehavet.

Investeringsportföljen som uppstår ur verksamheten omfattar aktier i Archelon REE AB (publ), Arc Mining AB (publ), Renewable Ventures Nordic AB (publ), Arctic Roe of Scandinavia AB, Akobo Minerals AB (publ) och Bluelake Mineral AB (publ).

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport avseende tredje kvartalet lämnas torsdagen den 24 november 2022.

Bokslutskommuniké för 2022 lämnas torsdagen den 16 februari 2023.

Rapporter, pressmeddelanden med mera publiceras via beQuoted. Se även www.archelon.se.

Göteborg den 25 augusti 2022

Archelon Natural Resources AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg.

Telefon: 031-131190, 0706 237390

E-post: [email protected]

Denna information är insiderinformation som Archelon Natural Resources AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2022 kl 0830.


Om Archelon Natural Resources

Övergripande affärsidé är att exploatera georesurser genom att identifiera, förädla och skapa mervärden i råvarubaserade projekt, företrädesvis inom gruv- och mineralsektorn. Syftet är att genom prospektering i egen regi och i samarbete med andra aktörer upparbeta mineralfyndigheter med potential att utvecklas till ekonomiskt bärkraftiga gruvprojekt.

Webbplats
archelon.se
Bransch
Råvaror

Prenumerera

Få löpande information från Archelon Natural Resources via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn ALONNR-B ISIN-kod SE0020355188