REGMAR

ARCHELON NATURAL RESOURCES AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2021

Sammanfattning koncern delårsrapport 1 januari - 30 juni 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (0 Tkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -2 312 Tkr (-1 191 Tkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -2 286 Tkr (-1 201 Tkr).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,007 kr (-0,01 kr).

Sammanfattning koncern av rapportperioden april till juni 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (0 Tkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -1 386 Tkr (-603 Tkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1 360 Tkr (-611 Tkr).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,004 kr (-0,01 kr).

Belopp inom parantes avser motsvarande period 2020. Koncernens jämförelsetal är för det som tidigare var Archelon AB (publ).

_____________________________________________________________________

Sammanfattning moderbolag delårsrapport 1 januari - 30 juni 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr.
 • Rörelseresultatet uppgick till -1 316 Tkr.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1 290 Tkr.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,003 kr.

Sammanfattning moderbolag av rapportperioden april till juni 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr.
 • Rörelseresultatet uppgick till -1 306 Tkr.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1 280 Tkr.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,003 kr.

Jämförelsetal med föregående period förra året saknas då bolaget registrerades under mars månad och det omvända förvärvet skedde under april 2021.

_____________________________________________________________________

VD-kommentar

Bäste aktieägare,

Archelon Natural Resources AB (publ) ("Archelon Natural Resources" eller "Bolaget") bildades som ett helägt dotterbolag till Archelon AB (publ) ("Archelon") i april 2021. Under andra kvartalet 2021 genomfördes ett omvänt förvärv där Archelon förvärvade samtliga aktier i Qlosr AB ("Qlosr") mot en köpeskilling av 190 miljoner kr ("Transaktionen"). Innan Transaktionen genomfördes överfördes Archelons totala dåvarande verksamhet och tillgångar till det helägda dotterbolaget Archelon Natural Resources. I samband med att Transaktionen genomfördes delades Archelons hela aktieinnehav i Archelon Natural Resources därefter ut till Archelons aktieägare. Utdelningen skedde med tillämpning av den så kallade Lex Asea. Aktieägarna kunde därmed behålla sina aktier i Archelon som efter Transaktionens genomförande bytte namn till Qlosr Group AB (publ) och fick samtidigt genom utdelningen pro rata aktier i Archelon Natural Resources. Första handelsdag för Archelon Natural Resources aktie på NGM Nordic SME var den 18 juni 2021 och Bolaget är i princip en kopia av det tidigare moderbolaget Archelon.

Archelon Natural Resources har som affärsidé att starta råvarurelaterade projekt och, om förutsättningarna bedöms vara gynnsamma, bolagisera dessa för att därefter få dem listade på lämplig marknadsplats för aktiehandel. Därutöver kan Bolaget genom direkta investeringar delta med olika stort ägarintresse i redan existerande bolag inom verksamhetsområdet.

Ett sådant innehav som eventuellt kan stå inför en framtida listning är det till drygt 90 procent ägda Goldore Sweden AB (publ) ("Goldore"). Goldore är ett prospekteringsbolag med fokus på teknik- bas- och ädelmetaller. Goldore innehar ett antal mycket lovande undersökningstillstånd i Sverige som redan utgör en bas för värdeskapande utveckling.

Archelon Natural Resources bedriver även i egen regi, prospektering inriktad på sällsynta jordartsmetaller, ett projekt som påbörjades av Archelon och som efter verksamhetsöverlåtelsen drivs vidare av Archelon Natural Resources.

Bolagets övriga tillgångar omfattar en aktieportfölj bestående av större och mindre innehav i ett antal företag inom verksamhetsområdet "Natural Resources". Bland dessa kan nämnas en aktiepost i Akobo Minerals AB (publ) ("Akobo"). Akobo prospekterar efter guld i Etiopien och har under de senaste två åren påträffat förekomster med extremt höga guldhalter. Akobo listades på Euronext Growth Oslo i mitten av juli 2021. Aktieposten i Akobo representerar ett icke oväsentligt värde.

Bolagets styrelse och ledning har en öppen och lyhörd attityd och inställning till propåer och förslag som kan bidraga till aktieägarnas fromma.

Göteborg den 19 augusti 2021
Tore Hallberg

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport avseende tredje kvartalet lämnas torsdagen den 18 november 2021.
Bokslutskommuniké för 2021 lämnas torsdagen den 17 februari 2022.

Rapporter, pressmeddelanden med mera publiceras via beQuoted. Se även www.archelon.se

Göteborg den 19 augusti 2021

Archelon Natural Resources AB (publ)

Styrelsen

För mer information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: [email protected]

Denna information är insiderinformation som Archelon Natural Resources AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2021 kl 08.45


Om Archelon Natural Resources

Övergripande affärsidé är att exploatera georesurser genom att identifiera, förädla och skapa mervärden i råvarubaserade projekt, företrädesvis inom gruv- och mineralsektorn. Syftet är att genom prospektering i egen regi och i samarbete med andra aktörer upparbeta mineralfyndigheter med potential att utvecklas till ekonomiskt bärkraftiga gruvprojekt.

Webbplats
archelon.se
Bransch
Råvaror

Prenumerera

Få löpande information från Archelon Natural Resources via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn ALONNR-B ISIN-kod SE0020355188