REGMAR

ARCHELON NATURAL RESOURCES AB (publ) Delårsrapport januari till mars 2023

Sammanfattning koncern av rapportperioden januari till mars 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (0 Tkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -944 Tkr (-890 Tkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -943 Tkr (-887 Tkr).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,001 kr (-0,001 kr).

Belopp inom parantes avser motsvarande period 2022. Koncernens siffror 2022 avser moderbolagets siffror.

Sammanfattning moderbolag av rapportperioden januari till mars 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (0 Tkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -890 Tkr (-890 Tkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -889 Tkr (-887 Tkr).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,001 kr (-0,001 kr).

VD-kommentar

Archelon Natural Resources AB (publ), ("Archelon Natural Resources"), ("ANR") eller ("Bolaget") har som affärsidé att starta råvarurelaterade projekt och, om förutsättningarna bedöms vara gynnsamma, bolagisera dessa för att därefter få dem listade på lämplig marknadsplats för aktiehandel. Därutöver kan Bolaget genom direkta investeringar delta med olika stort ägarintresse i redan existerande bolag inom verksamhetsområdet.

Vårt samhälle har ett stort behov av metaller och mineral. I Europa konsumerar vi ungefär en fjärdedel av världens råvaror, men producerar endast tre procent. Vi är till stor del beroende av import. Enligt EU måste produktionen i Europa öka. 

EU har listat ett stort antal mineral och metaller som bedöms som kritiska för vårt samhälle och för välfärden. De kritiska råvarorna väljs ut efter två viktiga kriterier: ekonomisk betydelse och tillgångsrisk. 

EU pekar på fyra områden av avgörande betydelse:

 • robusta värdekedjor för EUs industri
 • minskat beroende av primära råvaror genom stärkt cirkulär ekonomi
 • ökad produktion och bearbetning av råvaror inom EU
 • diversifierad försörjning genom hållbar internationell handel

Archelon Natural Resources har under ett antal år bedrivit prospektering efter sällsynta jordartsmetaller (REE) i Sverige. Denna verksamhet överläts till det nybildade dotterbolaget Archelon REE AB (publ), ("AREE"), under 2022. En bidragande orsak till varför REE-projektet skall drivas i dotterbolagsform är att dotterbolaget även skall söka partnerskap och söka möjligheter att förvärva andra REE-tillgångar såväl i Sverige som utanför landets gränser. AREE planeras bli föremål för partiell utdelning efter att dotterbolagets tillgångar nått en tillfredsställande mognadsgrad.

Det råder stor global efterfrågan på REE i samband med den gröna teknikomställningen och prisutvecklingen vad avser sällsynta jordartsmetaller har varit därefter. Undersökningsarbetet omfattar detaljerad genomgång av tillgängliga geologiska, geofysiska och geokemiska data och rapporter som utförts och publicerats av Sveriges Geologiska Undersökning, SGU. Denna information har av AREE analyserats och sammanställts med hjälp av avancerad så kallad GIS-teknik.

Med utgångspunkt från detta har ett antal områden identifierats där sannolikheten att påträffa ekonomiskt drivvärdiga förekomster av REE bedömts vara särskilt gynnsamma och AREE har av Bergsstaten beviljats undersökningstillstånd för ett flertal områden. Ett sådant undersökningstillstånd, Malmkärra nr 3 i Norbergs kommun, Västmanlands län redovisar vid moränprovtagning och analyser av varp mycket höga REE-halter knutna till en historisk järnmalmsförekomst där av AREE insamlade geofysiska data bekräftar att mineraliseringen har en stor utbredning.

I februari 2023 ansökte hos Bergsstaten dotterbolaget AREE om ytterligare fem undersökningstillstånd avseende sällsynta jordartsmetaller.

Archelon Natural Resources träffade 2023 02 01 avtal med Norwegian Mineral Exploration (Nomex) AS ("Nomex") avseende teckning av nyemitterade aktier i Nomex motsvarande ca 17 procent av samtliga aktier i Nomex för ett sammanlagt belopp om NOK 950 000.

Nomex har sedan tidigare ett joint-venture avtal med ett Etiopiskt bolag som innehar två prospekteringslicenser i SIDAMA-regionen i Etiopien ("Licenserna"). Nomex har under en längre tid bedrivit prospektering efter guld i Etiopien och har i områden tillhörande de två Licenserna omfattande totalt ca 373 kvadratkilometer påträffat höga halter av ytnära guld. Geokemiska och geofysiska data samt tolkningar indikerar närvaron av flera guldmineraliseringar som tillsammans och var och en för sig kan antas representera fyndigheter med stora värden.
ANR har goda erfarenheter från Etiopien genom delaktighet i ett annat framgångsrikt guldprojekt i Akobo Minerals AB (publ).

Bolagets övriga tillgångar omfattar en aktieportfölj bestående av större och mindre innehav i ett antal företag inom verksamhetsområdet "Natural Resources".

Göteborg den 11 maj 2023
Tore Hallberg

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Dotterbolaget Archelon REE AB (publ) har i april 2023 upprättat en arbetsplan avseende kärnborrning i undersökningstillståndet Malmkärra nr 3 som tillställts relevanta myndigheter och sakägare för godkännande.

Styrelsen i Archelon Natural Resources AB har i kallelse till årsstämman den 24 maj 2023 och bland annat föreslagit sammanslagning av Bolagets A- och B-aktier (s k omvänd split) 1:100, varvid 100 befintliga aktier läggs samman till en (1) ny aktie av respektive aktieslag, i syfte att uppnå ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier.

Verksamheten under perioden

Archelon Natural Resources startar och utvecklar bolag och projekt inom råvarusektorn samt investerar i andra företag där utvecklingspotentialen bedöms vara särskilt god. I anslutning till detta bedrivs prospektering i egen regi eller i samarbete med partners. Syftet är att skapa tillgångar som efter värdetillväxt realiseras under ordnade former.
I samband med introduktion av nybildade bolag på en marknadsplats för aktiehandel strävar Archelon efter att tilldela aktieägarna ett direktägande i portföljinnehaven genom utdelning av delar av det egna aktieinnehavet.

Investeringsportföljen som uppstår ur verksamheten omfattar aktier i Archelon REE AB (publ), Arc Mining AB (publ), Renewable Ventures Nordic AB (publ), Akobo Minerals AB (publ) Arctic Roe of Scandinavia AB och Bluelake Mineral AB (publ).

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport avseende andra kvartalet lämnas torsdagen den 24 augusti 2022.

Delårsrapport avseende tredje kvartalet lämnas torsdagen den 23 november 2022.

Bokslutskommuniké för 2021 lämnas torsdagen den 15 februari 2024.

Rapporter, pressmeddelanden med mera publiceras via beQuoted. Se även www.archelon.se

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 0706 237390
E-post: [email protected]

Denna information är insiderinformation som Archelon Natural Resources AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj 2023 kl 0830.


Om Archelon Natural Resources

Övergripande affärsidé är att exploatera georesurser genom att identifiera, förädla och skapa mervärden i råvarubaserade projekt, företrädesvis inom gruv- och mineralsektorn. Syftet är att genom prospektering i egen regi och i samarbete med andra aktörer upparbeta mineralfyndigheter med potential att utvecklas till ekonomiskt bärkraftiga gruvprojekt.

Webbplats
archelon.se
Bransch
Råvaror

Prenumerera

Få löpande information från Archelon Natural Resources via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn ALONNR-B ISIN-kod SE0020355188