REGMAR

Delårsrapport januari till mars 2022

Sammanfattning av perioden januari till mars 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (0 Tkr).
  • Rörelseresultatet uppgick till -890 Tkr (-10 Tkr).
  • Resultatet efter skatt uppgick till -887 Tkr (-10 Tkr).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,001 kr (0 Tkr).

Belopp inom parentes avser motsvarande period 2021.

VD-kommentar

Archelon Natural Resources AB (publ), ("Archelon Natural Resources") eller ("Bolaget") har som affärsidé att starta råvarurelaterade projekt och, om förutsättningarna bedöms vara gynnsamma, bolagisera dessa för att därefter få dem listade på lämplig marknadsplats för aktiehandel. Därutöver kan Bolaget genom direkta investeringar delta med olika stort ägarintresse i redan existerande bolag inom verksamhetsområdet.

Vårt samhälle har ett stort behov av metaller och mineral. I Europa konsumerar vi ungefär en fjärdedel av världens råvaror, men producerar endast tre procent. Vi är till stor del beroende av import. Enligt EU måste produktionen i Europa öka.

EU har listat 30 mineral och metaller som bedöms som kritiska för vårt samhälle och för välfärden. De kritiska råvarorna väljs ut efter två viktiga kriterier: ekonomisk betydelse och tillgångsrisk. 

EU pekar på fyra områden av avgörande betydelse:

  • robusta värdekedjor för EUs industri
  • minskat beroende av primära råvaror genom stärkt cirkulär ekonomi
  • ökad produktion och bearbetning av råvaror inom EU
  • diversifierad försörjning genom hållbar internationell handel

Archelon Natural Resources har under ett antal år bedrivit prospektering efter sällsynta jordartsmetaller (REE) i Sverige, ett projekt som påbörjades av Archelon AB och som efter verksamhetsöverlåtelsen 2021 drivs vidare av ANR.

Det råder stor global efterfrågan på REE i samband med den gröna teknikomställningen och prisutvecklingen vad avser sällsynta jordartsmetaller har varit därefter. Undersökningsarbetet omfattar detaljerad genomgång av tillgängliga geologiska, geofysiska och geokemiska data och rapporter som utförts och publicerats av Sveriges Geologiska Undersökning, SGU. Denna information har av ANR analyserats och sammanställts med hjälp av avancerad så kallad GIS-teknik.

Med utgångspunkt från detta har ett antal områden identifierats där sannolikheten att påträffa ekonomiskt drivvärdiga förekomster av REE bedömts vara särskilt gynnsamma. Uppföljande fältarbeten där bland annat en ny metod för geokemisk provtagning tillämpats har bekräftat dessa områdens potential. Bolaget ansökte i oktober 2021 om undersökningstillstånd för ett av dessa målområden. Archelon Natural Resources beviljades i januari 2022 av Bergsstaten undersökningstillstånd för området Malmkärra nr 3 i Norbergs Kommun, Västmanlands län. I området finns rapporterat av bland annat Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) höga halter av sällsynta jordartsmetaller (REE). Prospekteringspotentialen bedöms av Bolaget vara mycket god.

ANR har för avsikt att avsätta mer resurser till sin pågående prospektering efter sällsynta jordartsmetaller. För detta ändamål kommer ANR att bilda ett dotterbolag som planeras bli föremål för partiell utdelning efter att dotterbolagets tillgångar nått en tillfredsställande mognadsgrad. En bidragande orsak till varför REE-projektet skall drivas i dotterbolagsform är att dotterbolaget även skall söka partnerskap och söka möjligheter att förvärva andra REE-tillgångar såväl i Sverige som utanför landets gränser.

Bolagets övriga tillgångar omfattar en aktieportfölj bestående av större och mindre innehav i ett antal företag inom verksamhetsområdet "Natural Resources". Bland dessa kan särskilt nämnas det ca 27-procentiga ägandet i Arc Mining AB (publ) som innehar bearbetningskoncessionen för guldfyndigheten Gladhammar K Nr 1 i Västerviks kommun samt en aktiepost i Akobo Minerals AB (publ) ("Akobo"). Akobo prospekterar efter guld i Etiopien och har där påträffat förekomster med extremt höga guldhalter.

Den 28 september 2021 beslutade styrelsen i Archelon Natural Resources att med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 25 maj 2021 genomföra en företrädesemission av högst 458 490 853 units, varav 11 896 313 units av serie A samt 446 594 540 units av serie B, där varje unit bestod av en (1) aktie och en (1) teckningsoption. Varje befintlig aktie av serie A berättigade till en (1) uniträtt av serie A. En (1) uniträtt av serie A berättigade till teckning av en (1) unit av serie A. En (1) unit av serie A innehöll en (1) ny aktie av serie A och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1 A. Varje befintlig aktie av serie B berättigade till en (1) uniträtt av serie B. En (1) uniträtt av serie B berättigade till teckning av en (1) unit av serie B. En (1) unit av serie B innehöll en (1) ny aktie av serie B och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1 B.

Villkoren för teckningsoptionerna innebär att en (1) teckningsoption av serie TO 1 A ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie A i Bolaget och en (1) teckningsoption av serie TO 1 B ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget. Teckningskursen för båda aktieslagen skall motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets B-aktie enligt NGM Nordic SMEs officiella kurslista över tio handelsdagar före den 3 maj 2022, dock lägst 0,001 kronor och högst 0,03 kronor per aktie. Teckning av A- respektive B-aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 A och TO 1 B skall ske mellan den 4 maj och den 18 maj 2022. Den 2 maj 2022 fastställdes nyttjandekursen till 0,012 SEK per varje ny aktie (oavsett aktieslag) som tecknas genom utnyttjande av teckningsoptionerna.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Styrelsen i Archelon Natural Resources har den 4 maj 2022 meddelat att Bolaget bildat ett dotterbolag dit Bolagets tillgångar och intressen i det så kallade REE-projektet skall överföras.

Verksamheten under perioden

Archelon Natural Resources startar och utvecklar bolag och projekt inom råvarusektorn samt investerar i andra företag där utvecklingspotentialen bedöms vara särskilt god. I anslutning till detta bedrivs prospektering i egen regi eller i samarbete med partners. Syftet är att skapa tillgångar som efter värdetillväxt realiseras under ordnade former.

I samband med introduktion av nybildade bolag på en marknadsplats för aktiehandel strävar Archelon efter att tilldela aktieägarna ett direktägande i portföljinnehaven genom utdelning av delar av det egna aktieinnehavet.

Bolaget beviljades i januari 2022 av Bergsstaten undersökningstillstånd för området Malmkärra nr 3 i Norbergs Kommun, Västmanlands län.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport avseende andra kvartalet lämnas torsdagen den 25 augusti 2022.

Delårsrapport avseende tredje kvartalet lämnas torsdagen den 24 november 2022.

Bokslutskommuniké för 2021 lämnas torsdagen den 16 februari 2023.

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post:  [email protected]

Denna information är insiderinformation som Archelon Natural Resources AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 maj 2022 kl 08.30.


Om Archelon Natural Resources

Övergripande affärsidé är att exploatera georesurser genom att identifiera, förädla och skapa mervärden i råvarubaserade projekt, företrädesvis inom gruv- och mineralsektorn. Syftet är att genom prospektering i egen regi och i samarbete med andra aktörer upparbeta mineralfyndigheter med potential att utvecklas till ekonomiskt bärkraftiga gruvprojekt.

Webbplats
archelon.se
Bransch
Råvaror

Prenumerera

Få löpande information från Archelon Natural Resources via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn ALONNR-B ISIN-kod SE0020355188