REGMAR

Archelon REE AB har erhållit undersökningstillstånd för området Grenåskilen nr 1 i Strömsunds kommun i Jämtlands län

Archelon Natural Resources AB (publ)s ("ANR") dotterbolag Archelon REE AB (publ) ("AREE") ansökte under våren 2023 om undersökningstillståndet Grenåskilen nr 1 i Strömsunds kommun i Jämtlands län vilket har beviljats av Bergsstaten. Undersökningstillståndet har en yta om 541 hektar.

AREE har under flera år prospekterat efter sällsynta jordartsmetaller (REE). I området Grenåskilen nr 1 har AREE genomfört fältarbeten omfattande kartering samt geokemisk provtagning. Inom området bedöms det finnas god potential att påträffa ekonomiskt drivvärdiga halter av REE.

ANR äger 75 % av samtliga aktier och röster i dotterbolaget AREE och resterande 25 % ägs av Big Rock Exploration AB.

För mer information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 0706 237390
E-post:  [email protected]

Denna information är insiderinformation som Archelon Natural Resources AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 september 2023 kl 10 00.


Om Archelon Natural Resources

Övergripande affärsidé är att exploatera georesurser genom att identifiera, förädla och skapa mervärden i råvarubaserade projekt, företrädesvis inom gruv- och mineralsektorn. Syftet är att genom prospektering i egen regi och i samarbete med andra aktörer upparbeta mineralfyndigheter med potential att utvecklas till ekonomiskt bärkraftiga gruvprojekt.

Webbplats
archelon.se
Bransch
Råvaror

Prenumerera

Få löpande information från Archelon Natural Resources via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn ALONNR-B ISIN-kod SE0020355188