REGMAR

Archelon Natural Resources: uppdatering kring Gladhammarprojektet

Archelon Natural Resources AB (publ) ("ANR" eller "Bolaget") ingick den 20 november 2023 avtal om förvärv av samtliga aktier i Arc Gladhammar K AB ("Arc Gladhammar") ("Transaktionen"). Arc Gladhammar hade i sin tur 2020 ingått avtal om förvärv av bearbetningskoncessionen Gladhammar K nr 1 i Västerviks kommun ("Bearbetningskoncessionen") från Svenska Bergsbruk AB i likvidation. Inom Bearbetningskoncessionen finns en väl dokumenterad guldfyndighet.

Bergsstaten har under våren 2023 beslutat att ej medge överlåtelse av Bearbetningskoncessionen till Arc Gladhammar. Bergsstatens beslut har överklagats till regeringen, Klimat- och näringslivsdepartementet. ANR har efter det att Transaktionen genomfördes hos Klimat- och näringslivsdepartementet kompletterat tidigare inlämnad överklagan av Bergsstatens beslut. ANR anser sig inneha den kompetens, kontaktnät och tillgång till kapital mm som Bergsstaten bla kräver för att överlåtelsen av Bearbetningskoncessionen ska beviljas.

Bolaget förväntar sig att regeringen fattar beslut i sak alternativt ett beslut om återförvisning till Bergsstaten under andra kvartalet. Om överlåtelsen beviljas kommer ANR inneha en tillgång med ett potentiellt betydande värde.

För mer information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 0706 237390
E-post:  [email protected]

Denna information är insiderinformation som Archelon Natural Resources AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 maj 2024 kl 08.30


Om Archelon Natural Resources

Övergripande affärsidé är att exploatera georesurser genom att identifiera, förädla och skapa mervärden i råvarubaserade projekt, företrädesvis inom gruv- och mineralsektorn. Syftet är att genom prospektering i egen regi och i samarbete med andra aktörer upparbeta mineralfyndigheter med potential att utvecklas till ekonomiskt bärkraftiga gruvprojekt.

Webbplats
archelon.se
Bransch
Råvaror

Prenumerera

Få löpande information från Archelon Natural Resources via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn ALONNR-B ISIN-kod SE0020355188