REGMAR

Archelon Natural Resources dotterbolag Goldore Sweden förvärvar Arc Mining med guldfyndigheten Gladhammar

Archelon Natural Resources AB (publ), org nr 559308-7397 ("Archelon Natural Resources" eller "Bolaget") har idag tillsammans med dotterbolaget Goldore Sweden AB (publ), org nr 556971-1996 ("Goldore") ingått ett avtal med M.B.Kylen Holding AB om att förvärva samtliga aktier i Arc Mining AB ("Arc Mining") för en köpeskilling om 15 miljoner kronor ("Transaktionen"). Arc Mining innehar bearbetningskoncessionen Gladhammar K Nr. 1 ("Gladhammar").

Guldfyndigheten Gladhammar är en bearbetningskoncession som är belägen i Västerviks kommun, Kalmar län. Området har under historisk tid varit föremål för guldbrytning. I modern tid har såväl Boliden AB som Wiking Mineral AB och Svenska Bergsbruk AB bedrivit omfattande prospekteringsarbeten inom koncessionen. Gladhammar är Arc Minings enda tillgång. I Transaktionen värderas Arc Mining till 15 miljoner kronor och Goldore till 7 miljoner kronor. Köpeskillingen för Aktierna skall erlägges genom utfärdandet av en revers om 15 miljoner kronor som direkt därefter kvittas mot 24 050 024 nyemitterade aktier i Goldore till en teckningskurs om 0,6237 kronor/aktie.

En så kallad Scoping Study av guldprojektet Gladhammar utförd år 2017 redovisar en guldförekomst om ca 170 000 ton med en snitthalt på 5,5 gram guld per ton, 12,5 gram silver per ton och 0,24 procent koppar per ton. Samma dokument anger att fyndighetens ekonomiska utbyte vid ett guldpris på ca 368 kronor per gram kan uppgå till ca 225 miljoner kronor.

Goldore är ett prospekteringsbolag med ett antal undersökningstillstånd i Sverige avseende såväl ädelmetaller, basmetaller och industrimineral. Archelon Natural Resources äger innan förvärvet av Arc Mining ca 90 procent av kapitalet och 94 procent av samtliga röster i Goldore. När Transaktionen genomförts uppgår denna ägarandel till strax under 30 procent av såväl kapitalet och rösterna.

"Guldfyndigheten Gladhammar tillför Goldore ett projekt med hög mognadsgrad och goda ekonomiska förutsättningar som rejält kan höja värdet av vårt aktieinnehav i Goldore" säger Archelon Natural Resources vd, Tore Hallberg

Transaktionen är villkorad av Goldores extra bolagsstämmas godkännande varvid Goldore även föreslås byta företagsnamn till Arc Mining AB (publ). Vidare kommer sådan bolagsstämma bl.a. föreslås fatta beslut om val av ny styrelse samt beslut innebärande att samtliga A-aktier omvandlas till B-aktier. Efter omvandlingen kommer det således endast finnas ett aktieslag i Goldore. Goldore kommer utfärda separat kallelse till sådan extra bolagsstämma inom kort.

Göteborg den 20 september 2021

Archelon Natural Resources AB (publ)
Styrelsen

För mer information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: [email protected]

Denna information är insiderinformation som Archelon Natural Resources AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 september2021 kl 16.00.


Om Archelon Natural Resources

Övergripande affärsidé är att exploatera georesurser genom att identifiera, förädla och skapa mervärden i råvarubaserade projekt, företrädesvis inom gruv- och mineralsektorn. Syftet är att genom prospektering i egen regi och i samarbete med andra aktörer upparbeta mineralfyndigheter med potential att utvecklas till ekonomiskt bärkraftiga gruvprojekt.

Webbplats
archelon.se
Bransch
Råvaror

Prenumerera

Få löpande information från Archelon Natural Resources via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn ALONNR-B ISIN-kod SE0020355188