REGMAR

Archelon Natural Resources ABs dotterbolag Archelon REE AB tecknar avtal om förvärv av undersökningstillstånd.

Archelon Natural Resources AB (publ) ("ANR") bildade i maj 2022 ett dotterbolag, Archelon REE AB (publ) ("AREE"), med inriktning på prospektering efter sällsynta jordartsmetaller ("REE"). AREE har idag tecknat avtal avseende förvärv av två undersökningstillstånd för REE ("Undersökningstillstånden") från Big Rock Exploration AB ("Transaktionen"). Undersökningstillstånden, varav ett är beviljat och det andra under ansökan hos Bergsstaten, är båda belägna i Nora kommun i Örebro län. Köpeskillingen för Undersökningstillstånden skall erläggas i form av nyemitterade aktier riktade till Big Rock Exploration AB i antal motsvarande en ägarandel om 25 procent i AREE efter genomförd Transaktion. Transaktionens genomförande förutsätter Bergsstatens beviljande av sökt undersökningstillstånd och medgivande till överlåtelse av Undersökningstillstånden till AREE.

AREE tillförs genom Transaktionen två högintressanta områden inom det så kallade REE-bältet med påvisad stor potential avseende förekomsten av sällsynta jordartsmetaller.

AREE övertog i maj 2022 den prospekteringsverksamhet efter REE i Sverige som tidigare bedrivits av ANR. Det råder stor global efterfrågan på REE i samband med den gröna teknikomställningen och prisutvecklingen vad avser sällsynta jordartsmetaller har varit därefter.

Transaktionen är ett led i en fortsatt uppbyggnad av REE-tillgångar i AREE genom eventuella ytterligare förvärv samt genom den egna pågående prospekteringsverksamheten.

ANR planerar att, när AREE nått en tillfredsställande mognadsgrad, föreslå att bolagsstämman fattar beslut om att genomföra en partiell utdelning av aktieinnehavet i AREE till ANRs aktieägare inför en eventuell listning av AREE på en lämplig marknadsplats för aktiehandel.

För ytterligare information, kontakta:

Tore Hallberg, VD, Archelon AB (publ), tel 031-131190, 0706-237390, e-post [email protected]

Denna information är insiderinformation som Archelon Natural Resources AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juli 2022 kl 0900.


Om Archelon Natural Resources

Övergripande affärsidé är att exploatera georesurser genom att identifiera, förädla och skapa mervärden i råvarubaserade projekt, företrädesvis inom gruv- och mineralsektorn. Syftet är att genom prospektering i egen regi och i samarbete med andra aktörer upparbeta mineralfyndigheter med potential att utvecklas till ekonomiskt bärkraftiga gruvprojekt.

Webbplats
archelon.se
Bransch
Råvaror

Prenumerera

Få löpande information från Archelon Natural Resources via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn ALONNR-B ISIN-kod SE0020355188