Archelon Natural Resources AB (publ) offentliggör memorandum inför företrädesemission

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG ELLER FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

Styrelsen för Archelon Natural Resources AB (publ) ("ANR" eller "Bolaget") beslutade den 28 september 2021, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 25 maj 2021 om företrädesemission bestående av högst 458 490 853 units ("Units" respektive "Företrädesemissionen") varav högst 11 896 313 Units av serie A och högst 446 594 540 Units av serie B. Den som på avstämningsdagen den 5 oktober 2021 ägde aktier i ANR har med företräde rätt att teckna nya Units i Företrädesemissionen. Bolaget har upprättat ett memorandum avseende Företrädesemissionen ("Memorandumet"). Memorandumet kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.archelon.se och Mangold Fondkommission AB:s ("Mangold") hemsida www.mangold.se.

För varje A-aktie innehavd på avstämningsdagen den 5 oktober 2021 erhålls en (1) uniträtt av serie A. En (1) uniträtt av serie A ger rätt att teckna en (1) ny Unit av serie A i enlighet med villkoren i Memorandumet. Varje Unit av serie A består av en (1) ny aktie av serie A och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1 A.

För varje B-aktie innehavd på avstämningsdagen den 5 oktober 2021 erhålls en (1) uniträtt av serie B. En (1) uniträtt av serie B ger rätt att teckna en (1) ny Unit av serie B i enlighet med villkoren i Memorandumet. Varje Unit av serie B består av en (1) ny aktie av serie B och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1 B.

Anmälningssedlar, teaser och annan information kring Företrädesemissionen kommer att hållas tillgängligt på Bolagets samt Mangolds hemsidor från och med den 7 oktober 2021 när teckningsperioden inleds. Avstämningsdag för erhållande av uniträtter var den 5 oktober 2021 och sista dag för handel inklusive rätt till uniträtter var den 1 oktober 2021. Teckningsperioden löper från den 7 oktober 2021 till och med den 21 oktober 2021.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

2021-10-06

För ytterligare information om Archelon Natural Resources, vänligen kontakta:
Tore Hallberg, VD, Telefon: 031-131190, E-post: [email protected]

Archelon Natural Resources AB (publ), Södra Allégatan 13, 413 01 Göteborg, Tel: +46 70 62 37 390
www.archelon.se


Om Archelon Natural Resources

Övergripande affärsidé är att exploatera georesurser genom att identifiera, förädla och skapa mervärden i råvarubaserade projekt, företrädesvis inom gruv- och mineralsektorn. Syftet är att genom prospektering i egen regi och i samarbete med andra aktörer upparbeta mineralfyndigheter med potential att utvecklas till ekonomiskt bärkraftiga gruvprojekt.

Webbplats
archelon.se
Bransch
Råvaror

Prenumerera

Få löpande information från Archelon Natural Resources via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn ALONNR-B ISIN-kod SE0020355188