Archelon Natural Resources AB bildar ett dotterbolag för prospektering efter sällsynta jordartsmetaller

Styrelsen i Archelon Natural Resources AB (publ), (”ANR”) eller (”Bolaget”) har beslutat att bilda ett dotterbolag dit Bolagets tillgångar avseende det pågående projektet omfattande prospektering efter sällsynta jordartsmetaller skall överlåtas. Projektet har förts i ANRs egen regi. Dotterbolaget finansieras initialt med ANRs egna medel och drivs framåt med hjälp av engagerad expertis. Dotterbolaget planeras bli föremål för en kommande utdelning.

ANR har under ett antal år bedrivit prospektering efter sällsynta jordartsmetaller (REE) i Sverige. Det råder stor global efterfrågan på REE i samband med den gröna teknikomställningen och prisutvecklingen vad avser sällsynta jordartsmetaller har varit därefter.
Undersökningsarbetet omfattar detaljerad genomgång av tillgängliga geologiska, geofysiska och geokemiska data och rapporter som utförts och publicerats av Sveriges Geologiska Undersökning, SGU. Denna information har av ANR analyserats och sammanställts med hjälp av avancerad så kallad GIS-teknik.
Med utgångspunkt från detta har ett antal områden identifierats där sannolikheten att påträffa ekonomiskt drivvärdiga förekomster av REE bedömts vara särskilt gynnsamma. Uppföljande fältarbeten där bland annat en ny metod för geokemisk provtagning tillämpats har bekräftat dessa områdens potential.

ANR har för avsikt att avsätta mer resurser till sin pågående prospektering efter sällsynta jordartsmetaller. För detta ändamål kommer ANR att bilda ett dotterbolag som planeras bli föremål för partiell utdelning efter att dotterbolagets tillgångar nått en tillfredsställande mognadsgrad. En bidragande orsak till varför REE-projektet skall drivas i dotterbolagsform är att dotterbolaget även skall söka partnerskap och söka möjligheter att förvärva andra REE-tillgångar såväl i Sverige som utanför landets gränser.

För ytterligare information, kontakta:

Tore Hallberg, VD, Archelon AB (publ), tel 031-131190, 0706-237390, e-post [email protected] 


Om Archelon Natural Resources

Övergripande affärsidé är att exploatera georesurser genom att identifiera, förädla och skapa mervärden i råvarubaserade projekt, företrädesvis inom gruv- och mineralsektorn. Syftet är att genom prospektering i egen regi och i samarbete med andra aktörer upparbeta mineralfyndigheter med potential att utvecklas till ekonomiskt bärkraftiga gruvprojekt.

Webbplats
archelon.se
Bransch
Råvaror

Prenumerera

Få löpande information från Archelon Natural Resources via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn ALONNR-B ISIN-kod SE0020355188