REG

Kommuniké från Annehem Fastigheters extra bolagsstämma den 17 januari 2024

Vid extra bolagsstämman i Annehem Fastigheter AB (publ) idag beslutades om emissionsbemyndigande enligt nedan. Extra bolagsstämman genomfördes med fysisk närvaro av aktieägare och med möjlighet för aktieägare att utöva sin rösträtt genom förhandsröstning (poströstning).

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om emission av nya A-aktier och/eller B-aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av bemyndigandet ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom gränserna enligt vid var tid gällande bolagsordning.

Ytterligare information från extra bolagsstämman

Fullständiga förslag avseende extra bolagsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på www.annehem.se. Protokollet från extra bolagsstämman kommer vidare hållas tillgängligt på www.annehem.se senast två veckor efter extra bolagsstämman.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Monica Fallenius, VD, Annehem, +46 70 209 01 14, [email protected] 

Om Annehem Fastigheter
Annehem Fastigheter är ett tillväxtdrivet fastighetsbolag inriktat på kommersiella-, samhälls- och bostadsfastigheter i de nordiska tillväxtregionerna Stockholm, Skåne, Göteborg samt Helsingfors och Oslo. Fastighetsbeståndet i Annehem Fastigheter består av 26 förvaltningsfastigheter med ett värde om 4 237,8 Mkr och en uthyrbar yta om 198 tkvm per september 2023. Bolaget är sedan december 2020 noterat på Nasdaq Stockholm under ticker ANNE B och ingår sedan maj 2022 i Nasdaq Green Designation. För mer information besök gärna vår hemsida www.annehem.se


Om Annehem Fastigheter

Webbplats
www.annehem.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Annehem Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ANNE B ISIN-kod SE0015221684

IR-Kontakt

Monica Fallenius VD [email protected] +46(0)70-209 01 14