Om Annehem Fastigheter

Annehem Fastigheter AB

Organisationsnummer 559220-9083
Bransch Fastigheter

Vi äger och förvaltar kommersiella fastigheter i de svenska tillväxtregionerna Stockholm, Göteborg och Skåne samt även på nordisk nivå i Helsingfors och Oslo. Fastigheterna är till största delen toppmoderna och belägna i lägen med god kollektivtrafik och övrig kommunikation samt håller hög kvalitet.

Besöksadress Drottning Kristinas Esplanad 12
Postadress Solna

Webbplats

www.annehem.se

Styrelse & Ledning

Ledning

Monica Fallenius Verkställande Direktör
Adela Colakovic Chief Financial Officer
Gustav Eriksson Förvaltningschef Sverige
Christin Hertzberg Hållbarhetschef

Styrelse

Henrik Saxborn Styrelseordförande
Jesper Göransson Styrelseledamot
Pia Andersson Styrelseledamot
Anders Hylén Styrelseledamot
Lars Ljungälv Styrelseledamot
Karin Ebbinghaus Styrelseledamot

Bolagsordning

Bolagsordning för Annehem Fastigheter AB (publ), organisationsnummer 559220-9083 antagen på extra bolagsstämma den 6 november 2020.

1 § Firma
Bolagets företagsnamn är Annehem Fastigheter AB (publ).

2 § Säte
Styrelsen har sitt säte i Ängelholms kommun.

3 § Bolagets verksamhet
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, äga, förvalta och utveckla fastigheter och fastighetsrelaterade tillgångar, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

4 § Aktiekapital och aktier

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 500 000 kronor och till högst 2 000 000 kronor. Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 58 992 548 och till högst 235 970 192. Aktier av två slag får ges ut serie A och serie B. Aktie av serie A ska medföra tio (10) röster och aktie av serie B en (1) röst. Aktier av varje aktieslag kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.

Aktie av serie A ska på begäran av dess ägare omvandlas till aktie av serie B. Begäran om omvandling, som ska vara skriftlig och ange det antal aktier som ska omvandlas, ska göras hos bolaget. Bolaget ska utan dröjsmål anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering. Omvandlingen är verkställd när registrering sker.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av två slag, serie A och serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B, ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier som de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt, ska erbjudas samtliga aktieägare (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av den subsidiära företrädesrätten kan ges ut, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier som de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av ett aktieslag, ska samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot. Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheterna att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission med utgivande av nya aktier ska aktier av serie A och serie B ges ut av respektive aktieslag i förehållande till det antal aktier av dessa slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av ett visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

5 § Styrelse

Styrelsen ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst nio (9) styrelseledamöter utan suppleanter.

6 § Revisor

Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer samt högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

7 § Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Postoch Inrikes tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse skett.

8 § Deltagande på bolagsstämma

En aktieägare får delta i bolagsstämma endast om aktieägaren anmäler detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen för stämman. En aktieägare får ha med sig biträden vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmäler antalet biträden (högst två) till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.

9 § Ärenden på årsstämma

Vid årsstämma ska följande ärenden behandlas:

 1. val av ordförande vid bolagsstämman;
 2. upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. godkännande av dagordningen;
 4. val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet;
 5. prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
 6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
 7. beslut om:
  a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
 8. fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter;
 9. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
 10. val av styrelseledamöter;
 11. val av revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter;
 12. annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

10 § Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

11 § Ort för bolagsstämma
Bolagsstämma ska hållas i Ängelholm, Solna eller Stockholm.

12 § Avstämningsbolag
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Om Annehem Fastigheter

Webbplats
www.annehem.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Annehem Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ANNE B ISIN-kod SE0015221684

IR-Kontakt

Monica Fallenius VD [email protected] +46(0)70-209 01 14