REGMAR

Halvårsrapport jan-jun 2023

En stark fastighetsverksamhet i en avvaktande marknad. Våra hyresintäkter för perioden ökade med 19 procent och uppgick till 124,9 Mkr (104,5). Vi levererar ett starkt driftnetto om 107,1 Mkr (87,6), en ökning med 22 procent.

Vi redovisar ett högre förvaltningsresultat för perioden, rensat för valutakurseffekter i finansnettot, om 47,9 Mkr (44,4), en ökning med 8 procent. Räntekostnaderna pressar förvaltningsresultatet och vårt räntenetto har ökat till -36,8 Mkr (-26,0). Under kvartalet har delar av swap-portföljen omstrukturerats och räntebindningen förlängts för att anpassa ränterisken och skapa förutsättningar för Annehems framtida tillväxt.

Jan-jun

  • Hyresintäkter för perioden uppgick till 124,9 Mkr (104,5)
  • Driftnettot uppgick till 107,1 Mkr (87,6)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 35,9 Mkr (36,4)
  • Förvaltningsresultatet exkl. valutakurseffekter uppgick till 47,9 Mkr (44,4)
  • Resultat per aktie uppgick till -2,15 kr (4,88)
  • Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 41,9 kr (46,0)
  • Investeringar i befintliga fastigheter uppgick till 34,4 Mkr (6,2)
  • Värderingar av förvaltningsfastigheter gav en minskning av verkligt värde på -183,6 Mkr (253,8)
  • Verkligt värde på förvaltningsfastigheter uppgick till 4 343,3 Mkr (4 388,5)

"Osäkerheten och instabiliteten i omvärlden kommer fortsätta ett tag och Annehem bevakar utvecklingen både globalt och lokalt för att vara redo. Nästkommande halvår ser jag fortsatt god aktivitet i vår operativa verksamhet samt att vi arbetar vidare med översyn av portföljen och vår finansiella stabilitet. Sammantaget är jag mycket nöjd med vår underliggande fastighetsverksamhet och de åtgärder som vi gjort för att begränsa våra risker under kvartalet" säger Monica Fallenius, vd Annehem Fastigheter.

Väsentliga händelser under perioden

  • Annehem Fastigheter utser ny hållbarhetschef.

Halvårsrapporten publiceras på Annehems hemsida.

Stockholm 2023-07-20

För ytterligare information vänligen kontakta:
Monica Fallenius, vd
[email protected] 
Tel. +46 70 209 01 14

Denna information är sådan information som Annehem Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juli 2023 kl. 08:00 CEST.

Om Annehem Fastigheter
Annehem Fastigheter är ett tillväxtdrivet fastighetsbolag inriktat på kommersiella-, samhälls- och bostadsfastigheter i de nordiska tillväxtregionerna Stockholm, Skåne, Göteborg samt Helsingfors och Oslo. Fastighetsbeståndet i Annehem Fastigheter består av 26 förvaltnings-fastigheter med ett värde om 4 343,3 Mkr och en uthyrbar yta om 198 tkvm. Bolaget är sedan december 2020 noterat på Nasdaq Stockholm under ticker ANNE B och ingår sedan maj 2022 i Nasdaq Green Designation. För mer information besök gärna vår hemsida www.annehem.se


Om Annehem Fastigheter

Webbplats
www.annehem.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Annehem Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ANNE B ISIN-kod SE0015221684

IR-Kontakt

Monica Fallenius VD [email protected] +46(0)70-209 01 14