REGMAR

Delårsrapport jan-mar 2024

Annehem Fastigheter AB (publ) levererar ett ökat förvaltningsresultat och en stark nettouthyrning. Under perioden redovisar vi ökade hyresintäkter, ett förbättrat driftnetto och en fortsatt hög uthyrningsgrad. Trots ett högre räntenetto ökar vårt förvaltningsresultat exkl. valutakurseffekter med 28 procent, jämfört med samma period föregående år.

Jan-mar1

 • Hyresintäkterna ökade till 66,3 Mkr (61,1)
 • Driftnettot ökade till 58,0 Mkr (50,6)
 • Förvaltningsresultatet ökade till 21,3 Mkr (17,7)
 • Förvaltningsresultatet exkl. valutakurseffekter ökade till 26,2 Mkr (20,4)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,12 kr (-1,36)
 • Positiv nettouthyrning om 12,0 Mkr
 • Investeringar i befintliga fastigheter uppgick till 35,7 Mkr (14,3)
 • Omvärderingar av förvaltningsfastigheter gav en minskning av verkligt värde på
  -35,2 Mkr (-122,0)
 • Verkligt värde på förvaltningsfastigheter uppgick till 4 688,7 Mkr (4 336,3)
 • Substansvärde EPRA NRV per aktie uppgick till 36,5 kr (36,4)

1) Genomsnittligt antal aktier och nyckeltal baserade på dessa är omräknade med justeringsfaktorn 1,1659 för samtliga jämförelseår motsvarande fondemissionselementet i årets företrädesemission, för mer information se not 7 i rapporten.

"Vi har startat året med ett bra resultat, stark nettouthyrning och positiva förflyttningar i vårt hållbarhetsarbete. Men jag är ödmjuk inför framtiden givet kostnadsläget och den lågkonjunktur som råder. Den framgångsrika emissionen visar på starkt förtroende från våra investerare och den ger oss möjligheter till ytterligare värdeskapande framåt", säger Monica Fallenius, VD Annehem Fastigheter.

Väsentliga händelser under perioden

 • Annehem offentliggjorde slutgiltigt utfall i företrädesemissionen som initierades under fjärde kvartalet.
 • Annehem tillträdde bostadsfastigheten Partille Port, Göteborg.
 • Annehem Fastigheter går in i tredje året som grön aktie enligt Nasdaq Green Equity Designation.

Rapporten presenteras klockan 11:00 den 3 maj av VD Monica Fallenius och CFO Adela Colakovic. Presentationen kommer att hållas på svenska. Frågor till presentationen kan skickas i förväg till [email protected]. Efter avslutad presentation finns även möjlighet till att skriftligen ställa frågor via chattfunktionen i Teams.

Anslutning till presentationen sker genom att klicka på följande Teams-länk:
https://events.teams.microsoft.com/event/17a58bbc-6d49-4063-8fb3-45cb16b50622@e510a398-d946-4fe1-ba17-4c5478d05bc5

Delårsrapport samt presentation publiceras på Annehems hemsida.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Monica Fallenius, VD

[email protected] 
Tel. +46 70 209 01 14

Denna information är sådan information som Annehem Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj, kl. 08:00 CEST.

Om Annehem Fastigheter
Annehem Fastigheter är ett tillväxtdrivet fastighetsbolag inriktat på kommersiella-, samhälls- och bostadsfastigheter i de nordiska tillväxtregionerna Stockholm, Skåne, Göteborg och Helsingfors. Fastighetsbeståndet i Annehem Fastigheter består av 27 förvaltningsfastigheter med ett värde om 4 688,7 Mkr och en uthyrbar yta om 207 tkvm per 31 mars 2024. Bolaget är sedan december 2020 noterat på Nasdaq Stockholm under ticker ANNE B och ingår sedan maj 2022 i Nasdaq Green Designation. För mer information besök gärna vår hemsida www.annehem.se. 


Om Annehem Fastigheter

Webbplats
www.annehem.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Annehem Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ANNE B ISIN-kod SE0015221684

IR-Kontakt

Monica Fallenius VD [email protected] +46(0)70-209 01 14