REGMAR

Bokslutskommuniké januari - december 2022

Annehem står starkt i en osäker omvärld. Vi levererar ett driftnettoresultat för 2022 om 181,3 Mkr (155,8), vilket är en ökning om 16 procent mot föregående år. Förvaltningsresultatet, rensat för valutakurseffekter i finansnettot, uppgår till 90,5 Mkr (86,2). Uthyrningsgraden är 95 procent och överskottsgraden 83,2 procent. Nettobelåningsgraden är 38,3 procent och skulden är helt bankfinansierad.   

Oktober-december

 • Hyresintäkter för perioden uppgick till 56,8 Mkr (50,2)
 • Driftnettot uppgick till 45,0 Mkr (39,1)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 11,5 Mkr (17,0)
 • Förvaltningsresultatet exkl. valutakurseffekter uppgick till 19,4 Mkr (17,0)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,15 kr (1,10)
 • Investeringar i befintliga fastigheter uppgick till 5,7 Mkr (9,0)
 • Värderingar av förvaltningsfastigheter gav en ökning av verkligt värde på 12,3 Mkr (66,8)

Januari-december

 • Hyresintäkter för perioden uppgick till 217,9 Mkr (187,8)
 • Driftnettot uppgick till 181,3 Mkr (155,8)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 74,2 Mkr (86,2)
 • Förvaltningsresultatet exkl. valutakurseffekter uppgick till 90,5 Mkr (86,2)
 • Resultat per aktie uppgick till 3,51 kr (3,56)
 • Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 44,1 kr (40,9)
 • Investeringar i befintliga fastigheter uppgick till 32,8 Mkr (52,5)
 • Verkligt värde på förvaltningsfastigheter uppgick till 4 309,2 Mkr (3 994,1)
 • Värderingar av förvaltningsfastigheter gav en ökning av verkligt värde på 98,0 Mkr (172,9)

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Annehem tillträdde sin första bostadsfastighet i Malmö, Carl Florman 1, den 19 januari 2023
 • Från 1 januari 2023 indelas Annehem i de nya segmenten Sverige och Övriga Norden
 • Det finansiella tillväxtmålet har förskjutits från 2024 till 2027
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår

"Under dessa oroliga tider så har Annehems fastighetsbestånd med tyngdpunkten i hållbara och moderna kommersiella fastigheter med bra kommunikationslägen i nordiska tillväxtområden tjänat oss väl och vi står starka inför 2023", säger Monica Fallenius, vd Annehem Fastigheter.

Rapporten presenteras klockan 11:00 den 23 februari av vd Monica Fallenius och CFO Jan Egenäs. Presentationen kommer att hållas på svenska. Efter avslutad presentation finns möjlighet till att skriftligen ställa frågor via chattfunktionen i Teams. Frågor till konferensen kan även skickas i förväg till [email protected] 

Anslutning till presentationen sker genom att klicka på följande Teams-länk:

https://events.teams.microsoft.com/event/ecf970e1-d0aa-4024-8531-5cbabf87d0fd@e510a398-d946-4fe1-ba17-4c5478d05bc5

Bokslutskommuniké 2022 samt presentation kommer att publiceras på Annehems hemsida.

Ängelholm 2023-02-23

Monica Fallenius
Vd

För ytterligare information vänligen kontakta:
[email protected] 
Tel. +46 70 209 01 14

Denna information är sådan information som Annehem Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2023 kl. 08.00 CET.

Om Annehem Fastigheter
Annehem Fastigheter är ett tillväxtdrivet fastighetsbolag inriktat på kommersiella-, samhälls- och bostadsfastigheter i de nordiska tillväxtregionerna Stockholm, Skåne, Göteborg samt Helsingfors och Oslo. Fastighetsbeståndet i Annehem Fastigheter består av 25 förvaltnings-fastigheter med ett värde om 4 309 Mkr och en uthyrbar yta om 195 tkvm. Bolaget är sedan december 2020 noterat på Nasdaq Stockholm under ticker ANNE B och ingår sedan maj 2022 i Nasdaq Green Designation. För mer information besök gärna vår hemsida www.annehem.se


Om Annehem Fastigheter

Webbplats
www.annehem.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Annehem Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ANNE B ISIN-kod SE0015221684

IR-Kontakt

Monica Fallenius VD [email protected] +46(0)70-209 01 14