Årsredovisning för räkenskapsåret 2016

Ampla Kapital AB (publ) offentliggör idag bolagets årsredovisning för perioden 1 januari 2016 till 31 december 2016. Årsredovisningen finns bifogad härvid och kan även laddas hem från bolagets webbsida www.amplakapital.se

(För fullständig årsredovisning se bifogad fil)

Informationen är sådan som Ampla Kapital AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2017 klockan 16.30.

Bolagets resultat för 2016 skiljer sig något från de siffror som kommunicerades per bokslutskommunike den 28 februari i år. Resultatet för 2016 blev 78 422 kronor istället för den tidigare rapporterade siffran på -49 692. Skillnaden utgörs i huvudsak av ett par leverantörsfakturor som bokats felaktigt och följaktligen krediterats bolaget. Därutöver har en fordranspost ombokats till en kostnad p.g.a. leverans innan bokslutsdatumet. Då årets resultat blivit positivt har periodiseringsfond och skatt bokats på detsamma.

Kommande rapporter:

Delårsrapport för perioden 1 januari 2017 till 30 juni 2017 publiceras den 31 augusti 2017.

För ytterligare infomation vänligen kontakta Rickard Fischerström, VD Tel. 0733 80 30 11

Om Ampla Kapital
Ampla Kapital erbjuder finansiering till låntagare inom den Nordiska fastighetsmarknaden. Vi erbjuder senior, junior och helhetsfinansiering till den kommersiella sektorn inom vilken vårt team har över 75 års sammanlagd erfarenhet av att finansiera, äga och förvalta tillgångar. Fokus ligger på att stödja förvärv och omfinansieringar där det finns en tydlig plan för värdeskapande och där sponsorn deltar med ett betydande aktiekapital. Vi utvärderar finansieringsmöjligheter med utgångspunkt i fastighetsfundamenta där de viktigaste komponenterna är värdering, kassaflöden och likviditet. Läs mer på www.amplakapital.se


Om Ampla Kapital

Prenumerera

Få löpande information från Ampla Kapital via e-post.

Handelsinformation

Marknad NGM Miscellaneous Debt Securities Kortnamn AMPLA KAPBEVIS1 ISIN-kod SE0006091880