REGMAR

Ampla Kapital - Portföljsammanställning Q4 2020

Informationen är sådan som Ampla Kapital AB (publ) ska offentliggöra enligt villkoren för de kapital- och vinstandelsbevis bolaget gav ut under 2014 och förlängde under 2019. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 februari 2021 kl. 11.00 CET.

Ampla Kapital AB (publ) ("Ampla Kapital" eller "Ampla") offentliggör idag en sammanställning av sin låneportfölj för det fjärde kvartalet 2020. Låneportföljen såg vid utgången av det fjärde kvartalet 2020 ut som följer:

Lån 1: 27 miljoner kronor till Celon Förvaltning AB

Samtliga utlånade medel är lån till den i Ampla Kapitals vinst- och kapitalandelsbevis utgivna 2014 och förlängda 2019 beskrivna låntagaren Celon Förvaltning AB ("Celon Förvaltning" eller "Celon") och dess närstående bolag.

Lånet löper sedan förlängningen under 2019 med en ränta på STIBOR plus sex och en halv procentenheter.

Sedan utgången av det andra kvartalet 2019 har de av Ampla utgivna kapital- och vinstandelsbevisens löptid förlängts med tre år medelst beslut på andelsinnehavarstämma den 14 augusti 2019. Detta har bolaget offentliggjort separat. Under 2019 genomförde Ampla ett offentligt återköp av 20 miljoner kronor i kapital- och vinstandelsbevis från investerarna, varefter utestående belopp för de av Ampla utgivna kapital- och vinstandelsbevisen var 32 miljoner kronor. Under 2020 återköptes kapital- och vinstandelsbevis från investerarna för ytterligare 5 miljoner kronor. Vid utgången av 2020 uppgick därmed det kvarvarande utestående beloppet för Amplas kapital- och vinstandelsbevis till ovan nämnda 27 miljoner kronor, utlånade till Celon.

Sedan utgången av 2020 har Celon Förvaltning amorterat ytterligare på lånen och en förhandling pågår med låntagaren om att återbetala lånen till Ampla i sin helhet, i förtid. Ampla planerar att i samband med sådan full återbetalning återvända kapitalet till innehavarna av kapital- och vinstandelsbevisen. Bolaget beräknar för närvarande att så kommer att ske under Q1 eller senast Q2 2021. Mer information kommer att följa.

Stockholm 3 februari 2021

Styrelsen i Ampla Kapital AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rickard Fischerström, VD Ampla Kapital AB
Mejl: [email protected]
Tel: 0733 80 30 11


Om Ampla Kapital

Prenumerera

Få löpande information från Ampla Kapital via e-post.

Handelsinformation

Marknad NGM Miscellaneous Debt Securities Kortnamn AMPLA KAPBEVIS1 ISIN-kod SE0006091880