REG

Ampla Kapital - Portföljsammanställning Q4 2019

Informationen är sådan som Ampla Kapital AB (publ) ska offentliggöra enligt villkoren för de kapital- och vinstandelsbevis bolaget gav ut under 2014 och förlängde under 2019. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari 2020 kl. 18.00 CET.

Ampla Kapital AB (publ) ("Ampla Kapital" eller "Ampla") offentliggör idag en sammanställning av sin låneportfölj för det fjärde kvartalet 2019. Låneportföljen såg vid utgången av det fjärde kvartalet 2019 ut som följer:

Lån 1: 16 miljoner kronor till Celon Förvaltning AB

Lån 2: 16 miljoner kronor till Celon Förvaltning AB

Samtliga lån är till den i Ampla Kapitals vinst- och kapitalandelsbevis utgivna 2014 och förlängda 2019 beskrivna låntagaren Celon Förvaltning AB och dess närstående bolag.

Samtliga lån löper sedan förlängningen under 2019 med en ränta på STIBOR plus sex och en halv procentenheter.

Sedan utgången av det andra kvartalet 2019 har de av Ampla utgivna kapital- och vinstandelsbevisens löptid förlängts med tre år medelst beslut på andelsinnehavarstämma den 14 augusti. Detta har bolaget offentliggjort separat. Stämman beslutade också om en villkorsändring som innebar att Ampla Kapital AB gavs möjlighet att återköpa upp till 20 miljoner kronor i kapital- och vinstandelsbevis från investerarna. Detta erbjudande genomfördes framgångsrikt under fjärde kvartalet 2019. Utestående belopp för de av Ampla utgivna kapital- och vinstandelsbevisen var vid utgången av 2019 32 miljoner kronor. Sedan dess har Celon Förvaltning AB amorterat ytterligare 5 miljoner kronor av sin utestående skuld. Med anledning av detta planeras ett nytt återköpserbjudande att riktas till innehavarna av Ampla Kapitals kapital- och vinstandelsbevis under första kvartalet 2020. Detta återköpserbjudande kommer att kommuniceras separat.

Rickard Fischerström, VD Tel: 0733 80 30 11


Om Ampla Kapital

Prenumerera

Få löpande information från Ampla Kapital via e-post.

Handelsinformation

Marknad NGM Miscellaneous Debt Securities Kortnamn AMPLA KAPBEVIS1 ISIN-kod SE0006091880