REGMAR

Ampla Kapital - Portföljsammanställning Q3 2019

Informationen är sådan som Ampla Kapital AB (publ) ska offentliggöra enligt villkoren för de kapital- och vinstandelsbevis bolaget gav ut under 2014 och förlängde under 2019. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 januari 2020 kl. 16.30 CET.

Ampla Kapital AB (publ) ("Ampla Kapital" eller "Ampla") offentliggör idag en sammanställning av sin låneportfölj för det tredje kvartalet 2019. Låneportföljen såg vid utgången av det tredje kvartalet 2019 ut som följer:

Lån 1: 16 miljoner kronor till Celon Förvaltning AB

Lån 2: 16 miljoner kronor till Celon Förvaltning AB

Samtliga lån är till den i Ampla Kapitals vinst- och kapitalandelsbevis utgivna 2014 och förlängda 2019 beskrivna låntagaren Celon Förvaltning AB och dess närstående bolag.

Samtliga lån löper sedan förlängningen under 2019 med en ränta på STIBOR plus sex och en halv procentenheter.

Sedan utgången av det andra kvartalet har de av Ampla utgivna kapital- och vinstandelsbevisens löptid förlängts med tre år medelst beslut på andelsinnehavarstämma den 14 augusti. Detta har bolaget offentliggjort separat. Stämman beslutade också om en villkorsändring som innebar att Ampla Kapital AB gavs möjlighet att återköpa upp till 20 miljoner kronor i kapital- och vinstandelsbevis från investerarna. Detta erbjudande genomfördes framgångsrikt under fjärde kvartalet 2019. Utestående belopp för de av Ampla utgivna kapital- och vinstandelsbevisen är sedan dess 32 miljoner kronor.

Stockholm 3 januari 2020

Styrelsen i Ampla Kapital AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rickard Fischerström, VD Ampla Kapital AB
Mejl: [email protected]
Tel: 0733 80 30 11


Om Ampla Kapital

Prenumerera

Få löpande information från Ampla Kapital via e-post.

Handelsinformation

Marknad NGM Miscellaneous Debt Securities Kortnamn AMPLA KAPBEVIS1 ISIN-kod SE0006091880