Ampla Kapital - Portföljsammanställning Q2 2019

Ampla Kapital AB (publ) ("Ampla Kapital" eller "Ampla") offentliggör idag en sammanställning av sin låneportfölj för det andra kvartalet 2019. Låneportföljen såg vid utgången av det andra kvartalet 2019 ut som följer:

Lån 1: 16 miljoner kronor till Celon Förvaltning AB
Lån 2: 16 miljoner kronor till Celon Förvaltning AB

Samtliga lån är till den i Ampla Kapitals vinst- och kapitalandelsbevis utgivna 2014 beskrivna låntagaren Celon Förvaltning AB och dess närstående bolag. 

Samtliga lån löper med en ränta på STIBOR plus fem procentenheter.

Under det första kvartalet har låntagarna återbetalat till Ampla Kapital hela det lån som belöpte på bolaget Bäger Förvaltning AB (2 miljoner kronor), samt amorterat båda lånen till Celon Förvaltning AB med 6.25 miljoner kronor vardera. Under det andra kvartalet har låntagarna amorterat ytterligare 2.75 miljoner kronor på vart och ett av de till Celon Förvaltning AB utestående lånen. Totalt utestående lånebelopp till Celon Förvaltning AB vid utgången av det andra kvartalet var därmed 32 miljoner kronor.

Sedan utgången av det andra kvartalet har de av Ampla utgivna kapital- och vinstandelsbevisens loptid forlangts med tre ar medelst beslut pa andelsinnehavarstamma den 14 augusti. Detta har bolaget offentliggjort separat. Stamman beslutade ocksa om en villkorsandring som innebar att Ampla Kapital AB har mojlighet att aterkopa upp till 20 miljoner kronor i kapital- och vinstandelsbevis fran investerarna. Ett erbjudande kommer att delges samtliga investerare under hosten 2019. I samband med stamman forlangdes aven det aterstaende utgivna fastighetslanet gentemot Celon Forvaltning AB om 32 mkr med ytterligare tre ar och loper numera med en årsranta om STIBOR 3M plus 6,5% (med golv for STIBOR 3M pa noll).

Stockholm 30 augusti 2019

Styrelsen i Ampla Kapital AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rickard Fischerström, VD Ampla Kapital AB
Mejl: [email protected]
Tel: 0733 80 30 11

Informationen är sådan som Ampla Kapital AB (publ) ska offentliggöra enligt villkoren för de kapital- och vinstandelsbevis bolaget gav ut under 2014. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2019 kl. 18.00 CET.


Om Ampla Kapital

Prenumerera

Få löpande information från Ampla Kapital via e-post.

Handelsinformation

Marknad NGM Miscellaneous Debt Securities Kortnamn AMPLA KAPBEVIS1 ISIN-kod SE0006091880