Ampla Kapital - Kallelse till obligationshavarstämma

Ampla Kapital AB (publ) ("Ampla") har idag kallat till obligationshavarstämma för innehavarna av kapital- och vinstandelslånen med ISIN SE0006091880 utgivna av Ampla den 30 juni 2014 i enlighet med obligationsvillkor daterade den 1 juli 2014 ("Villkoren").

Bakgrund till stämman
Ampla har i enlighet med Villkoren givit ett antal lån till Celon-koncernen ("Celon") motsvarande ett totalt belopp om 52 miljoner kronor, vilka har finansierats av obligations-innehavarna. Samtliga lån förfaller till betalning den 31 maj 2019 och obligationslånet förfaller enligt Villkoren den 30 juni 2019.

Under det första halvåret 2019 har ett totalt belopp om 20 miljoner kronor återbetalats till Ampla av Celon. Ampla har inlett diskussioner med Celon om att, under förutsättning att vissa ändringar i Villkoren godkänns av obligationsinnehavarna, ge förlängda lån motsvarande totalt 32 miljoner kronor.

I enlighet med Villkoren har Ampla idag kallat obligationsinnehavarna till obligations-innehavarstämma för att besluta om bl.a. (i) vissa ändringar i Villkoren, vilka krävs för att kunna ge de förlängda lånen samt (ii) inkludera en återköpsmekanik för obligationerna i Villkoren.

Om obligationsinnehavarstämman godkänner Amplas förslag till beslut avser Ampla att göra ett återköpserbjudande i enlighet med den återköpsmekanik som, efter obligationsinnehavar-stämmans beslut därom, har inkluderats i Villkoren, upp till ett totalt belopp om 20 miljoner kronor ("Återköpsbeloppet"). Den del av Återköpsbeloppet som inte används till återköp kommer, i enlighet med Villkoren, återbetalas till obligationsinnehavarna.

Tid och plats för obligationsinnehavarstämman
Obligationsinnehavarstämman äger rum klockan 10.00 CET den 27 juni 2019 hos Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Norrlandsgatan 21, 111 43 Stockholm, Sverige. 

29 maj 2019

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rickard Fischerström, VD Ampla Kapital AB
Mejl: [email protected]
Tel: 0733 80 30 11

Viktig information
Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2019 kl. 18.00 CET.


Om Ampla Kapital

Prenumerera

Få löpande information från Ampla Kapital via e-post.

Handelsinformation

Marknad NGM Miscellaneous Debt Securities Kortnamn AMPLA KAPBEVIS1 ISIN-kod SE0006091880