Ampla Kapital - Avseende obligationsinnehavarstämma den 19 juli 2019 samt kallelse till ny obligationsinnehavarstämma den 14 augusti 2019

Bakgrund
Ampla Kapital AB (publ) ("Ampla") har den 20 juni 2019 kallat till obligationshavarstämma den 19 juli 2019 för innehavarna av kapital- och vinstandelslånen med ISIN SE0006091880 utgivna av Ampla den 30 juni 2014 i enlighet med obligationsvillkor daterade den 1 juli 2014 ("Villkoren"),("Kallelsen").

Bakgrund till Kallelsen
Ampla har i enlighet med Villkoren givit ett antal lån till Celon-koncernen ("Celon") motsvarande ett totalt belopp om 52 miljoner kronor, vilka har finansierats av obligationsinnehavarna. Samtliga lån förföll till betalning den 31 maj 2019 och obligationslånet förfaller enligt Villkoren den 30 juni 2019.

Under det första halvåret 2019 har ett totalt belopp om 20 miljoner kronor återbetalats till Ampla av Celon. Ampla har inlett diskussioner med Celon om att, under förutsättning att vissa ändringar i Villkoren godkänns av obligationsinnehavarna, ge förlängda lån motsvarande totalt 32 miljoner kronor.

I enlighet med Villkoren kallade Ampla till obligationsinnehavarstämma för att besluta om bl.a. (i) vissa ändringar i Villkoren, vilka krävs för att kunna ge de förlängda lånen samt (ii) inkludera en återköpsmekanik för obligationerna i Villkoren ("Förslaget").

Om obligationsinnehavarstämman hade godkänt Amplas förslag till beslut avsåg Ampla att göra ett återköpserbjudande i enlighet med den återköpsmekanik som, efter obligationsinnehavarstämmans beslut därom, hade inkluderats i Villkoren, upp till ett totalt belopp om 20 miljoner kronor ("Återköpsbeloppet"). Den del av Återköpsbeloppet som inte hade använts till återköp skulle, i enlighet med Villkoren, återbetalas till obligationsinnehavarna.

Kallelse till ny obligationsinnehavarstämma
I enlighet med punkten 15.16 i Villkoren angavs i Kallelsen att anmälan till Ampla senast kl. 17.00 (CET) den 18 juli 2019 var en förutsättning för deltagande på stämman. Ampla kan konstatera att inga anmälningar från obligationsinnehavare har inkommit och att någon beslutsför obligationsinnehavarstämma inte kunnat avhållas.

I enlighet med punkten 15.8 i Villkoren har Ampla därför idag kallat till en ny obligationsinnehavarstämma avseende Förslaget, att hållas den 14 augusti 2019. Kravet på närvaro av obligationsinnehavare vilka representerar minst femtio (50) procent av obligationernas totala nominella belopp för obligationsinnehavarstämmans beslutsförhet gäller inte på denna obligationsinnehavarstämman i enlighet med punkten 15.8 i Villkoren.

Tid och plats för den nya obligationsinnehavarstämman
Den nya obligationsinnehavarstämman äger rum klockan 10.00 CET den 14 augusti 2019 hos Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Norrlandsgatan 21, 111 43 Stockholm, Sverige.

19 juli 2019

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rickard Fischerström, VD Ampla Kapital AB
Mejl: [email protected]
Tel: 0733 80 30 11

Viktig information
Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli 2019 kl. 17.30 CET.


Om Ampla Kapital

Prenumerera

Få löpande information från Ampla Kapital via e-post.

Handelsinformation

Marknad NGM Miscellaneous Debt Securities Kortnamn AMPLA KAPBEVIS1 ISIN-kod SE0006091880