REG

Ampla Kapital - Återköp av obligationer

Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 mars 2020 kl. 17.00 CET.

Ampla Kapital AB (publ) ("Ampla") har idag publicerat ett återköpserbjudande riktat till innehavarna av kapital- och vinstandelslånen med ISIN SE0006091880 utgivna av Ampla den 30 juni 2014 i enlighet med obligationsvillkor daterade den 1 juli 2014, så som ändrade den 14 augusti 2019 ("Villkoren").

Bakgrund till återköpserbjudandet
Ampla har i enlighet med Villkoren ett antal lån till Celon-koncernen ("Celon") motsvarande ett totalt belopp om 32 miljoner kronor, vilka har finansierats av obligationsinnehavarna. Under det första kvartalet 2020 har ett totalt belopp om 5 miljoner kronor återbetalats till Ampla av Celon.

I enlighet med Villkoren har Ampla idag publicerat ett återköpserbjudande riktat till obligationsinnehavarna för att i enlighet med punkten 11 i Villkoren återköpa obligationer om med ett sammanlagt nominellt värde om 5 miljoner kronor ("Återköpsbeloppet"). Återköpet sker till ett belopp som motsvarar (i) sådan obligations nominella belopp (efter avdrag för gjorda återbetalningar enligt 9.1(b) i Villkoren) plus (ii) all ränta som har ackumulerats (men ännu inte betalats till obligationsinnehavarna) till och med den relevanta återköpsdagen delat med antalet utestående obligationer.

Den del av Återköpsbeloppet som inte används till återköp kommer, i enlighet med Villkoren, att återbetalas till obligationsinnehavarna.

Återköpserbjudandet i sin helhet finns bilagt till detta pressmeddelande.

Rickard Fischerström, VD Ampla Kapital AB
Mejl: [email protected]
Tel: 0733 80 30 11


Om Ampla Kapital

Prenumerera

Få löpande information från Ampla Kapital via e-post.

Handelsinformation

Marknad NGM Miscellaneous Debt Securities Kortnamn AMPLA KAPBEVIS1 ISIN-kod SE0006091880