Ampla Kapital - Återköp av obligationer

Ampla Kapital AB (publ) ("Ampla") har avslutat det återköp av kapital- och vinstandelslånen med ISIN SE0006091880 utgivna av Ampla den 30 juni 2014 i enlighet med obligationsvillkor daterade den 1 juli 2014, så som ändrade den 14 augusti 2019, vilket genomförts under oktober och november månad.

Återköp av obligationer
I enlighet med återköpserbjudandet publicerat av Ampla den 10 oktober 2019 har Ampla återköpt obligationer med ett sammanlagt nominellt värde om 20 miljoner kronor. Samtliga obligationer som omfattades av accepter avseende återköpserbjudandet har blivit återköpta i sin helhet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rickard Fischerström, VD Ampla Kapital AB
Mejl: [email protected] 
Tel: 0733 80 30 11

Viktig information
Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2019 kl. 09:30 CET.


Om Ampla Kapital

Prenumerera

Få löpande information från Ampla Kapital via e-post.

Handelsinformation

Marknad NGM Miscellaneous Debt Securities Kortnamn AMPLA KAPBEVIS1 ISIN-kod SE0006091880