REG

Kommuniké från årsstämma i Africa Resources AB (publ)

Årsstämman 2024 i Africa Resources AB (publ), org.nr 556693-8014, ("Bolaget") avhölls idag, den 11 juni i 2024, i Stockholm varvid aktieägarna huvudsakligen fattade följande beslut:

Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning i Africa Resources AB samt

koncernresultaräkning och koncernbalansräkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre (3) ledamöter samt att antalet revisorer ska vara en (1). Det beslutades vidare att ett arvode om sammanlagt 40 TSEK skulle utgå till styrelsen att fördelas med 20 TSEK till de ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Till styrelseledamöter omvaldes Per Weithz, Henrik Tingström och Thomas Häggkvist. Per Weithz valdes till ny ordförande.

Stämman beslöt att till bolagets revisor utse den auktoriserade revisorn Johan Kaijser såsom huvudansvarig revisor (omval) för tiden fram till nästa årsstämma.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, innebärande att styrelsen bemyndigas att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom besluta om emission av nya aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier i bolaget ökas med mer än totalt 30,2 procent.

 

 

Kontakter

Thomas Häggkvist, VD, Africa Resources AB (publ)

Mobnr: +46 70 552 26 22

DRC mob: +243 974 364 746

e-post: [email protected]

Instagram: africanresources

Africa Resources AB (publ)

Africa Resources AB (publ) fokuserar på prospektering och utvinning av mineraler, främst diamanter i Afrika. Bolagets affärsidé är att med fokus på kostnadseffektivitet, ny teknik samt socialt ansvarstagande kommersialisera afrikanska råvarutillgångar i nära samarbete med lokala partners. Bolagets vision är att vara en aktiv och långsiktig aktör inom utvinning och handel med afrikanska råvaror och naturtillgångar. Bolaget är noterat på NGM Nordic MTF.

Om Africa Resources

Africa Resources AB (Publ) is a company focusing on exploration and extraction of minerals in Africa. The company is developing projects based on collaborations with local expertise and partners.

Webbplats
africaresources.se

Prenumerera

Få löpande information från Africa Resources via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn AFRI ISIN-kod SE0009496482